Odwołanie do KIO

Home > Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO – nasza specjalizacja

Odwołanie do KIO to jedna z usług oferowanych przez Capital Legal. Nazywam się Dominik Bala i jestem radcą prawnym. Reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą to jeden z głównych obszarów mojego działania. Specjalizuję się w doradztwie na rzecz wykonawców działających w różnych sektorach gospodarki. W Kancelarii Prawnej Capital Legal osobiście zajmuję się wszystkimi sprawami z zakresu zamówień publicznych.

Jeżeli rozważasz, czy w Twojej sprawie powinieneś wnieść odwołanie do KIO dobrze trafiłeś.

Na tej stronie znajdziesz:

  • naszą ofertę na reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • wskazówki praktyczne dotyczące przygotowania odwołania i występowania przed KIO

Odwołanie do KIO – co możesz zyskać ?

Odwołanie do KIO to podstawowy sposób dochodzenia praw przez wykonawców w przetargach publicznych. Skuteczne odwołanie do KIO umożliwia uzyskanie przez wykonawcę zamówienia i zawarcie umowy z zamawiającym w przypadku, gdy zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy lub wyklucza go z przetargu.

Złożenie odwołania stwarza więc szanse na całkowite odwrócenie losów postępowania przetargowego, w którym bierzesz udział.

Jeżeli zamiast Twojej firmy zamówienie uzyskał inny oferent i uważasz, że decyzja zamawiającego była niesłuszna, odwołanie do KIO to jedyny sposób na zmianę wyniku przetargu.

Musisz wiedzieć, że jeżeli odwołanie do KIO nie zostanie złożone w terminie, nie będziesz mógł kwestionować czynności zamawiającego na dalszym etapie, w jakiejkolwiek innej procedurze.

Odwołanie do KIO od czego zacząć ?

Należy pamiętać, że ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje rygorystyczne terminy na wniesienie odwołania. Termin na odwołanie do KIO wynosi:

 5 dni – w przypadku przetargów, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,

10 dni – w odniesieniu do przetargów, których wartość jest większa niż progi unijne.

Termin na odwołanie do KIO nie podlega przywróceniu. W praktyce oznacza to, że analizę zasadności odwołania należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu decyzji zamawiającego.

Niejednokrotnie zdarzało nam się, że kancelaria otrzymywała zgłoszenia od Klientów już po upływie ww. terminów. Znaczna część tych przypadków dotyczyła spraw, w których najpewniej bylibyśmy w stanie uzyskać korzystne orzeczenie. W swojej działalności zawodowej niezmiennie rekomenduję, aby nie zostawiać decyzji o wniesieniu odwołania na ostatni dzień.

Jak działamy wnosząc odwołanie do KIO?

Krok 1- weryfikacja formalna – w pierwszej kolejności weryfikujemy kwestie formalne. Sprawdzamy, czy od danej czynności zamawiającego przysługuje odwołanie, weryfikujemy czy jesteśmy w terminie na odwołanie do KIO oraz potwierdzamy pozostałe kwestie formalnoprawne.

Krok 2 – analiza merytoryczna – następnie dokonuję merytorycznej analizy sprawy. W tym zakresie zwracam uwagę w szczególności na aktualną linię orzeczniczą KIO oraz podobne sprawy przed KIO, w który występowałem w ostatnim czasie.

Krok 3 – rekomendacja – oceniam szanse na uzyskanie przed KIO satysfakcjonującego dla Klienta rozstrzygnięcia. Jeżeli szanse na korzystny wyrok będą niewielkie, poinformuję Cię o tym i zarekomenduję rezygnację ze ścieżki prawnej.

Krok 4 – działanie – przygotowujemy odwołanie do KIO. Omawiamy treść odwołania z Klientem. Przesyłamy odwołanie do Izby. Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Odwołanie do KIO – dlaczego my ?

Specjalizacjaprawo zamówień publicznych i reprezentacja Klientów przed KIO to jedna z moich głównych specjalizacji zawodowych. Prawem zamówień publicznych zajmuję się na co dzień. Współpraca z naszą kancelarią to nie tylko gwarancja znajomości przepisów, ale także (a może przede wszystkim) dogłębna znajomość praktyki postępowania i aktualnych linii orzeczniczych KIO.

Doświadczenie – prawem zamówień publicznych zajmuję się w praktyce od 2014 roku. Przez ten czas skierowałem do KIO ogrom odwołań. Regularnie występuję w postępowaniach przed KIO jako pełnomocnik odwołujących oraz przystępujących. Reprezentuję wykonawców w sprawach skarg do Sądu Okręgowego od orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Efektywność – moi Klienci uzyskują korzystne rozstrzygnięcia przed KIO w większości spraw. W zależności od okresu, procent tych spraw waha się od 60 do 80 %. Korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie to przede wszystkim uwzględnienie odwołania przez Izbę. W niektórych sprawach odwołanie do KIO zostaje jednak uznane przez samego zamawiającego, a KIO wydaje wówczas postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Gwarantujemy, że Twojej sprawą zajmie się specjalista z doświadczeniem –  sprawy przed KIO mają w naszej kancelarii najwyższy priorytet. Z tego względu wszystkimi sprawami przed KIO zajmuje się osobiście. Decydując się na współpracę z naszą kancelarią masz gwarancję, że wszelkie czynności merytoryczne od początku to samego końca postępowania będą podejmowane wyłącznie przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.

Skontaktujesz się ze mną pod numerem telefonu 600 631 202 (radca prawny Dominik Bala), e – mailowo: dbala@capitallegal.pl  lub używając formularza kontaktowego na dole strony.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze wskazówkami praktycznymi dotyczącymi odwołania do KIO – znajdziesz je poniżej.

Czy można uniknąć złożenia odwołania ? Pismo do zamawiającego.

Z punktu widzenia prawnego jedynym sposobem na zmianę decyzji zamawiającego jest wniesienie odwołania. W praktyce przed wniesieniem odwołania niejednokrotnie kierujemy do zamawiającego pismo, w którym wskazujemy dostrzeżone nieprawidłowości. Jednocześnie wnosimy o unieważnienie błędnych czynności i podjęcie ich na nowo.

Z doświadczenia wiem, że niektóre sprawy udaje się załatwić właśnie w ten sposób. Część zamawiających po otrzymaniu rzetelnej informacji o nieprawidłowościach sama naprawia popełnione błędy.

Od czego można odwołać się do KIO ?

Odwołanie do KIO przysługuje od każdej czynności lub zaniechania czynności (np. zaniechania wyboru Twojej oferty) podjętej (lub zaniechanej) przez zamawiającego w sposób niezgodny z ustawą prawo zamówień publicznych.

Składając odwołanie do KIO należy wykazać ponadto interes w uzyskaniu danego zamówienia. Odwołujący posiada interes jeżeli uzyskałby zamówienie w przypadku, gdy zamawiający nie naruszyłby przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W klasycznych sytuacjach interes odwołującego jest niewątpliwy. Przypadki szczególne wymagają zazwyczaj indywidualnej analizy.

Czy wykonawca, który złożył ofertę powyżej budżetu zamawiającego również może wnieść odwołanie  do KIO? Zgodnie z większościową linią orzeczniczą, tak. Nawet jeżeli po uwzględnieniu odwołania, zamawiający unieważniłby postępowanie, zamawiający może rozpisać nowy przetarg, a wykonawca będzie mógł w nim wystartować. Tego typu przypadki wymagają jednak analizy in concreto.

Ile wynosi opłata od odwołania do KIO ?

Wnosząc odwołanie do KIO należy uiścić następującą opłatę:

7 500 zł – w przypadku dostaw lub usług o wartości poniżej progów unijnych,

15 000 zł – odwołania w przetargu na dostawy lub usługi o wartości powyżej progów unijnych,

10 000 zł – odwołanie w przetargu na roboty budowlane o wartości poniżej progów unijnych,

20 000 zł  – odwołanie w przetargu na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych.

W przypadku uwzględnienia zarzutów odwołania KIO zwraca 100 % opłaty.

W razie cofnięcia odwołania zwrotowi podlega 90 % opłaty.

Pamiętaj, że opłata od odwołania do KIO nie podlega uzupełnieniu. Opłata powinna zostać uiszczona najpóźniej do końca terminu na wniesienie odwołania. Uzupełnione może zostać wyłącznie potwierdzenie dokonania opłaty, o ile sama opłata została terminowo wniesiona.

Odwołanie do KIO pułapki i wskazówki praktyczne

Jedna rozprawa – pamiętaj, że odwołanie do KIO to nie pozew do sądu. Niemal wszystkie sprawy rozstrzygane są na jednej rozprawie. Twierdzenia, które nie znalazły się w samym odwołaniu należy przedstawić podczas rozprawy. Po zamknięciu rozprawy nie będzie już takiej możliwości.

Brak biegłych – statystycznie w postępowaniu przed KIO biegły powoływany jest w jednej sprawie na 2000. Dla odwołującego oznacza to, że wszystkie okoliczności wymagające specjalistycznej wiedzy powinny być wykazane przez samego odwołującego. W odwołaniu nie należy zatem unikać omawiania wątków technicznych, informatycznych itp.

Brak świadków – zupełnie inaczej niż w sądzie cywilnym, KIO nie przeprowadza zasadniczo dowodu z zeznań świadków. Wszystkie dowody powinny być zatem przedstawione na piśmie.

Surowe konsekwencje błędów formalnych – odwołanie do KIO powinno spełniać szereg wymogów formalnych. Cześć błędów formalnych nie podlega uzupełnieniu. W takim wypadku KIO odrzuca odwołanie. Co istotne, w razie odrzucenia odwołania, opłata od odwołania przepada odwołującemu i to w całości. W samym 2021 roku KIO odrzuciła prawie 80 odwołań.

Nie tylko przepisy ustawy … – wnosząc odwołanie do KIO należy pamiętać, jak dużą rolę pełni orzecznictwo Izby. Dla podjęcia skutecznej walki przed KIO znajomość samych przepisów ustawy pzp często nie wystarczy. W większości wypadków o wyniku będzie decydować przyjęta przez KIO interpretacja przepisów ustawy poparta stosowną linią orzeczniczą. W odwołaniu należy zatem wskazać na wypracowaną przez KIO i korzystna dla nas linię orzeczniczą.

Lakoniczne odwołanie – w postępowaniu przez sądem w jednej sprawie składa się zazwyczaj kilka pism procesowych oraz wyznaczanych jest kilka terminów rozpraw. W postepowaniu przed KIO odwołujący składa tylko jedno pismo – odwołanie. Z tego względu warto, aby odwołanie wyczerpywało temat merytorycznie.

Odwołanie do KIO wymogi formalne

Wymogi formalne, które musi spełnić odwołanie zostały określone szczegółowo w ustawie prawo zamówień publicznych. Jako prawnik zajmujący się na co dzień zamówieniami publicznymi przedstawiam poniżej kilka wskazówek praktycznych co do najważniejszych w mojej ocenie kwestii formalnych odwołania.

Wskazanie zakresu zaskarżenia – zaskarżone powinny zostać wszystkie czynności zamawiającego, które zdaniem odwołującego są nieprawidłowe. Należy przy tym wskazać zarówno czynności dokonane jak i czynności zaniechane. Zakres zaskarżenia jest istotnym elementem odwołania, nie może zostać bowiem poprawiony ani zmodyfikowany po wniesieniu odwołania.

Zarzuty – można je uznać za najważniejszy element każdego odwołania. Wyznaczają ramy merytoryczne sporu przed KIO. Należy pamiętać, że Izba wydaje orzeczenie w granicach podniesionych zarzutów. Jeżeli zarzut nie zostanie wyartykułowany w odwołaniu, nie będzie rozpatrywany przez Izbę. Błędy w tym zakresie mogą wiec powodować daleko idące konsekwencje. Zarzutów nie można rozszerzyć ani uzupełnić po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Wnioski odwołania – w ramach wniosków odwołania należy określić, jakiego orzeczenia domagamy się od Izby. Wnioski odwołania wskazują czynności zamawiającego, które w naszej ocenie powinny zostać unieważnione lub powtórzone. KIO nie jest co prawda związana wnioskami, niemniej wnioski powinny wskazywać jednoznacznie na interes odwołującego w uzyskaniu orzeczenia uwzględniającego odwołanie.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.