Blog ekspercki Capital Legal

Home > Blog ekspercki > E-commerce > Regulamin aplikacji mobilnej

Regulamin aplikacji mobilnej

Regulamin aplikacji mobilnej jest dokumentem, o który w ostatnim czasie jesteśmy często pytani przez naszych klientów. Aktualnie zakupy internetowe stały się codziennością. Za pośrednictwem platform internetowych nie tylko kupujemy towary, ale też korzystamy z usług. Aplikacje mobilne pozwalają bez wychodzenia z domu umówić się do fryzjera i lekarza, umożliwiają korzystanie z internetowych kursów, zamieszczanie ogłoszeń czy zamawianie dostaw jedzenia.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest regulamin aplikacji mobilnej,
 • co powinien zawierać regulamin aplikacji,
 • Jakie nowe elementy w regulaminie aplikacji mobilnej wprowadziła Dyrektywa Omnnibus,
 • Jakie dokumenty poza regulaminem należy wdrożyć w związku z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej,
 • Jakie wymagania w zakresie RODO powinny być spełnione w związku z usługami aplikacji mobilnej.

Analizując zagadnienia związane z aplikacjami mobilnymi należy pamiętać nie tylko o stworzeniu sprawnie działającej strony internetowej z niezbędnymi, atrakcyjnymi dla klienta funkcjonalnościami. Wdrożenie platformy online wiąże się także z koniecznością spełnienia szeregu wymogów prawnych. Regulamin aplikacji mobilnej jest jednym z podstawowych obowiązków w tym zakresie.

Czym jest regulamin aplikacji mobilnej?

Regulamin aplikacji mobilnej jest zbiorem zasad funkcjonowania i korzystania z aplikacji. W praktyce regulamin aplikacji mobilnej stanowi odpowiednik regulaminu sklepu internetowego. Regulamin sklepu internetowego dotyczy jednak nabywania towarów – fizycznych, jak i cyfrowych. Regulamin aplikacji mobilnej obejmuje natomiast kwestie związane ze świadczeniem usług internetowych. Pomimo znacznego podobieństwa obu dokumentów, regulamin aplikacji mobilnej posiada wiele odrębności, które powinny być uwzględnione przy jego konstruowaniu. Odrębności te wynikają zarówno z samej istoty usług online, jak i z treści obowiązujących przepisów.

Jeśli zainteresował Cię temat regulaminu sklepu internetowego, na naszym blogu znajduje się artykuł Regulamin sklepu internetowego krok po kroku.

Samo pojęcie aplikacji mobilnej jest definiowane jako oprogramowanie wykorzystywane w urządzeniach przenośnych (smartfonach, tabletach), umożliwiające korzystanie przez użytkownika z usług internetowych oferowanych przez dostawcę aplikacji.

Dotychczas przepisy regulujące dostarczanie usług online, w tym usług cyfrowych były dość lakoniczne. Wiele kwestii pozostawało niedookreślonych, co tworzyło stan niepewności zarówno wśród konsumentów, jak i usługodawców. Sytuacja uległa zmianie w momencie wejścia w życie  Dyrektywy Omnibus. Przepisy Dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego m.in. poprzez nowelizację ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach wprowadzonych zmian zostały określone konkretne obowiązki usługodawców internetowych i tym samym aktualnie jest możliwe wskazanie konkretnych elementów, jakie powinien zawierać regulamin aplikacji mobilnej.

Tworząc aplikację internetową warto zatem pamiętać o obowiązkach prawnych związanych z usługami online. Regulamin aplikacji mobilnej jest w tym zakresie kluczowym elementem. O innych dokumentach, które należy przygotować i wdrożyć w związku z funkcjonowaniem platformy internetowej piszemy w dalszej części tego artykułu.

Jak napisać regulamin aplikacji? Jakich błędów unikać?

Tworzenie regulaminu aplikacji mobilnej warto rozpocząć od szczegółowej analizy, jakie usługi będą oferowane w ramach aplikacji. Regulamin aplikacji mobilnej tylko wtedy będzie należycie spełniał swoją rolę, jeśli zostanie indywidualnie dostosowany do funkcjonalności platformy.

Przygotowując dla naszych klientów regulamin aplikacji mobilnej, w pierwszej kolejności staramy się dokładnie poznać, na czym będą polegały usługi realizowane za pośrednictwem danej platformy internetowej. Do każdego regulaminu podchodzimy indywidualnie. W praktyce nie ma dwóch identycznych aplikacji mobilnych, a co za tym idzie nie ma również dwóch identycznych regulaminów aplikacji.

Wśród użytkowników platform internetowych dość popularna jest praktyka akceptowania regulaminów bez ich uprzedniego przeczytania. To całkowicie zrozumiałe. Regulamin aplikacji mobilnej jest zazwyczaj obszernym i niezbyt ciekawym dokumentem. Chcąc skorzystać z usługi online, użytkownik nie zawsze ma czas i chęci na zapoznanie się z tak długim opracowaniem. W lekturze nie pomaga także sposób sformułowania poszczególnych postanowień. Regulamin aplikacji mobilnej jest często pisany językiem niezrozumiałym dla czytelników, z odwołaniem się do definicji prawnych i konstrukcji prawniczych. Dlatego, aby pomóc użytkownikom w odbiorze teksu, warto szczególny nacisk położyć na kwestie jego zrozumiałości i dostępności.

Tworząc dla naszych klientów regulamin aplikacji mobilnej każdorazowo zwracamy uwagę na jego czytelność. Tam gdzie to możliwe staramy się upraszczać sformułowania, używać zwrotów bardziej zrozumiałych dla odbiorców. Naszym zdaniem pomaga to nie tylko na etapie korzystania z aplikacji. Łatwiej jest również egzekwować przestrzeganie regulaminu, jeśli jest on w pełni zrozumiały dla użytkownika.

Co powinien zawierać regulamin aplikacji?

Jak zostało wskazane wyżej, dotychczas obowiązujące przepisy, nie regulowały kompleksowo kwestii dotyczących aplikacji mobilnych. Platformy internetowe musiały zatem spełniać przede wszystkim wymagania wynikające z przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Szerzej o tych obowiązkach pisaliśmy w naszym artykule – „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną kto i kiedy zobowiązany jest go posiadać”. Poza tym, w polskim prawie nie było szczegółowych przepisów określonych prawne ramy funkcjonowania usług cyfrowych i aplikacji mobilnych.

W wyniku implementacji Dyrektywy Omnibus wprowadzono do polskiego systemu prawnego szereg  dodatkowych warunków, które powinien spełniać regulamin aplikacji mobilnej. Co ważne, znowelizowane w związku z Dyrektywą Omnibus przepisy ustawy o prawach konsumenta, zawierają definicję treści cyfrowej i usługi cyfrowej, czyli  podstawowych pojęć, znajdujących zastosowanie również w odniesieniu do aplikacji mobilnych.

Obecnie warunki, jakim powinien odpowiadać regulamin aplikacji mobilnej wynikają zatem zarówno z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak i z ustawy o prawach konsumenta. Przepisy obu tych ustaw zostały dostosowane do wymogów prawa europejskiego.

Z aktualnych przepisów wynikają elementy obowiązkowe, które musi zawierać regulamin aplikacji mobilnej. Do najistotniejszych kwestii, które musi opisywać regulamin platformy należą m.in.:

 • wskazanie danych usługodawcy, w tym jego danych rejestrowych i kontaktowych – użytkownik powinien mieć możliwość ustalenia kto udostępnia usługi i kto w razie problemów będzie ponosić odpowiedzialność za niezgodność usług z umową,
 • określenie rodzaju i zakresu usług mobilnych świadczonych za pośrednictwem aplikacji, w tym funkcjonalności treści cyfrowych i usług cyfrowych,
 • opisanie warunków, jakie użytkownik powinien spełnić, aby móc korzystać z usług aplikacji mobilnej (w tym niezbędnych wymagań technicznych oraz warunków kompatybilności usług cyfrowych z urządzeniem użytkownika),
 • wskazanie sposobu zawierania oraz warunków rozwiązywania umowy dotyczącej korzystania z usług aplikacji mobilnej,
 • wyjaśnienie warunków odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z aplikacji, w tym określenie przypadków, gdy prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone,
 • określenie zasad odpowiedzialności usługodawcy za zgodność świadczenia z umową,
 • przedstawienie trybu postępowania reklamacyjnego, w tym czynności, jakie użytkownik musi wykonać, aby zgłosić usługodawcy niezgodność usługi mobilnej z umową,
 • określenie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

Poza elementami obowiązkowymi, regulamin aplikacji mobilnej może fakultatywnie obejmować także szereg innych kwestii. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień, o których usługodawca musi poinformować swoich klientów przed zawarciem umowy, przy czym przepisy nie określają formy przekazania takiego komunikatu. Zamieszczenie wskazanych kwestii w regulaminie pozwala na wykonanie tzw. obowiązków przedkontraktowych i przekazanie użytkownikom aplikacji zbiorczo wszelkich niezbędnych informacji.

Kwestie, które fakultatywnie może zawierać regulamin aplikacji mobilnej, to przede wszystkim informacje o:

 • sposobach i terminach zapłaty,
 • terminie wykonania usługi przez usługodawcę,
 • prawie do odstąpienia od umowy oraz o sytuacjach, w których wskazane prawo jest wyłączone,
 • zasadach zamieszczania opinii o usługach dostępnych w aplikacji,
 • o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli usługodawca taki mechanizm stosuje.

Jak wdrożyć regulamin aplikacji mobilnej?

Gotowy regulamin aplikacji mobilnej powinien zostać zamieszczony i łatwo dostępny na stronie platformy internetowe. Przed zawarciem umowy, regulamin należy udostępnić użytkownikowi w taki sposób, aby mógł pobrać dokument i zapoznać się z nim w dowolnym momencie. Aby regulamin aplikacji mobilnej miał charakter wiążący, przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia, opłaceniem usługi), użytkownik powinien zaakceptować regulamin.

Warto pamiętać, że regulamin aplikacji mobilnej to jeszcze nie całość dokumentacji niezbędnej do świadczenia usług w ramach aplikacji. Poza regulaminem, dokumentacja aplikacji mobilnej powinna obejmować także:

 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • wzór odstąpienia od umowy,
 • niezbędne oświadczenia i zgody, w tym:
 • zgodę na treść regulaminu,
 • potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności (szerzej o obowiązkach w zakresie RODO piszemy w dalszej części artykułu),
 • zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 • zgody niezbędne do dokonania płatności,
 • opcjonalnie także zgody marketingowe lub zgody dotyczące zbierania opinii o usługach.

Jak wynika z powyższego, stworzenie kompletu dokumentacji prawnej dotyczącej aplikacji mobilnej ma złożony charakter i obejmuje nie tylko regulamin aplikacji mobilnej, ale także szereg innych dokumentów.

Regulamin aplikacji mobilnej a RODO

Zakup usługi online standardowo wymaga podania danych osobowych przez użytkownika. Użytkownik w celu skorzystania z aplikacji, staje przed koniecznością podania swoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez aplikacje. W konsekwencji udostępniając aplikację mobilną należy zadbać również o spełnienie wymogów wynikających z RODO.

Kluczową kwestią, którą należy przeanalizować przed udostępnieniem aplikacji mobilnej jest odpowiedź na pytanie, jakie dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w toku działalności platformy. Warto pamiętać, że jedną z podstawowych zasad wynikających RODO jest zasada minimalizmu. Tym samym usługodawca, jako administrator danych osobowych może przetwarzać tylko takie dane osobowe, jakie są niezbędne dla realizacji celu funkcjonowania platformy. W praktyce będą to zazwyczaj: imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail, nr telefonu oraz dane do płatności.

Obowiązek informacyjny – polityka prywatności

Po ustaleniu zakresu przetwarzanych danych należy przystąpić do opracowania dokumentacji RODO dla aplikacji mobilnej. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem w tym zakresie jest tzw. obowiązek informacyjny usługodawcy. Użytkowników platformy należy poinformować, kto przetwarza ich dane osobowe, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki czas. Informacja powinna wskazywać ponadto na takie kwestie, jak odbiorcy danych osobowych, profilowanie danych oraz prawa przysługujące użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych. Najpopularniejszą formą przekazywania powyższej informacji jest polityka prywatności zamieszczana na stronie internetowej lub w aplikacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poza opracowaniem polityki prywatności, należy zadbać także o realizację innych obowiązków wynikających RODO. Dotyczą one m.in. koniecznych do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych. W aktualnym stanie prawnym, aby wykupić dostęp do aplikacji mobilnej, nie jest konieczne udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest bowiem realizacja umowy. Natomiast jeśli przy okazji oferowania usług platformy internetowej chcemy dodatkowo wysyłać do użytkowników newslettera, informacje handlowe lub kontaktować się z klientami telefonicznie, konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika. W ramach tworzonej dokumentacji aplikacji mobilnej, warto zadbać o przygotować wzorów takich zgód, które będą spełniały wszystkie wymagane przez RODO elementy.

Regulamin aplikacji mobilnej – usługi Kancelarii

Nasza kancelaria prawna od lat świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego e-commerce. Współpracujemy z przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek usługi i aplikacje mobilne.

W obszarze będącym przedmiotem artykułu oferujemy przede wszystkim:

 • przygotowanie indywidualnego regulaminu aplikacji mobilnej zgodnie z założeniami biznesowym i technicznymi Klienta,
 • opracowanie pozostałej dokumentacji aplikacji mobilnej, w tym w szczególności dokumentów RODO (polityki prywatności), wzorów informacji i pouczeń, formularzy oświadczeń i zgód, niezbędnych przy świadczeniu usług internetowych,
 • regulamin aplikacji mobilnej – weryfikacja dokumentacji posiadanej przez Klienta. Dostosowanie regulaminu do przepisów obowiązującego prawa.
 • audyt prawny aplikacji mobilnych – ocena założeń i działania aplikacji pod kątem obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie regulaminu aplikacji mobilnej, zapraszamy do kontaktu.

Dominik Bala

Kategorie: E-commerce | Komentarze: Nic

Inne artykuły

Przeczytaj również

Sprzedaż internetowa – czy kupujący przedsiębiorca ma prawo...

Czy firma ma prawo do zwrotu towaru? Konsumenci dokonujący zakupu…

Więcej

Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży...

Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Internetu, ma prawo do…

Więcej

Regulamin sklepu internetowego – krok po kroku

Regulamin sklepu internetowego Wydawać by się mogło, że stworzenie regulaminu sklepu internetowego…

Więcej