Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Home > Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców prawnik

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca stanowi niezbędny dokument, który cudzoziemiec zobowiązany jest przedstawić notariuszowi w celu przeniesienia własności nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemiec zamierzający nabyć w Polsce nieruchomość zobowiązany jest uzyskać zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWIA). Co istotne, zakresem ustawy objęte są wszelkie możliwości nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, pod każdym tytułem prawnym.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nabędzie nieruchomość bez uzyskania wskazanej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czynność ta będzie nieważna i nie będzie wywierała żadnych skutków prawnych. W konsekwencji, nie dojdzie do przeniesienia własności, a zatem cudzoziemiec nie uzyska tytułu prawnego do nieruchomości.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jakie dokumenty należy przedłożyć do MSWIA?

Aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, cudzoziemiec musi spełniać warunki ustawowe, wskazane w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

W praktyce, dokumenty, które cudzoziemiec powinien przedłożyć do MSWIA wraz z wnioskiem o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca można podzielić na trzy grupy:

 • dokumenty związane z nieruchomością, w tym oświadczenie sprzedającego nieruchomość,
 • dokumenty związane z sytuacją osobistą wnioskodawcy,
 • dokumenty finansowe dotyczące środków na nabycie nieruchomości.

Z naszego doświadczenia wynika, że MSWiA poddaje szczególnie wnikliwej analizie i ocenie ostatni wyżej wymieniony punkt, tj. kwestię finansowania nieruchomości i legalności uzyskania środków. W konsekwencji, wnioskodawca, który przedłożył nieprecyzyjne bądź niepełne informacje dotyczące środków na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca powinien liczyć się z tym, że zostanie zobowiązany do uzupełnienia wniosku, a w wielu przypadkach wniosek może zostać rozpoznany negatywnie przez MSWIA.

Zgoda na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jak długo trwa procedura?

W praktyce uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może być długotrwałe i to długa droga i może zająć nawet kilka miesięcy.

Z naszego doświadczenia wynika, że minimalny czas na uzyskanie decyzji to 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o nabycie nieruchomości do MSWIA. Maksymalny czas może zająć nawet do 10 miesięcy, stanowią to jednak co do zasady wyjątki od reguły.

Wnioski rozpatrywane są według wpływu, w wyjątkowych okolicznościach, na przykład, gdy zbliża się termin na zawarcie umowy przeniesienia własności, istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyspieszanie rozpoznania wniosku o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

Oczywiście do terminu nie wlicza się terminów wynikłych z winy strony, na przykład z uwagi na nieprecyzyjne sformułowanie wniosku, czy niedostarczenie do MSWIA dokumentów. Nie jest wliczany także okres zawieszenia postępowania.

Aby możliwie przyspieszyć termin wydania decyzji i zminimalizować ryzyko wezwań do uzupełnienia wniosków przez MSWIA, rekomendujemy przede wszystkim:

 • możliwie precyzyjne przygotowanie wniosków, mając na względzie wymogi stawiane wnioskodawcom przez ustawę i rozporządzenie,
 • zgromadzenie wszystkich niezbędnych załączników i dołączenie ich do wniosku,
 • szczegółowe opisanie wszelkich kwestii finansowych dotyczących wnioskodawców wraz z przedłożeniem dowodów,
 • staranne przedstawienie wszelkich argumentów wskazujących na więzi wnioskodawcy (wnioskodawców) z Polską.

Istotne również, że zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca, a zatem do wszczęcia postępowania w sprawie nie dochodzi z urzędu, na przykład po zawarciu umowy deweloperskiej. Kiedy zatem złożyć wniosek o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca? Z naszej praktyki wynika, że możliwie szybko, przede wszystkim z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – jaki jest koszt wniosku?

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wiąże się z kosztami, na które składają się:

– 1 570 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości,

– 98 zł – opłata skarbowa za wydanie promesy zezwolenia (w przypadku wystąpienia o promesę),

– 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,

– 17 zł – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika)

Opłata skarbowa powinna zostać wniesiona na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika. Rekomendujemy, aby w tytule przelewu precyzyjnie określić wnioskodawcę.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – odwołanie

Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie o uzyskanie zgody jest uznaniowe i zależy w dużym stopniu od analizy przeprowadzonej przez urzędnika prowadzącego sprawę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w postępowaniach, w ramach których wnioskodawca wzywany był do przedłożenia pewnych informacji i dokumentów, w sytuacji, gdy nie wydawało się to konieczne. Należy jednak zawsze mieć na uwadze, że organ prowadzący postępowanie może mieć inne spojrzenie na stan faktyczny sprawy i zakres dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy.

W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia, podejmiemy zatem wszelkie możliwe kroki prawne w procedurze odwoławczej. Wnioskodawca powinien bowiem pamiętać o tym, że w sytuacji wydania decyzji odmownej, przysługuje mu prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy. Wniosek ten składany jest do tego samego organu, który rozpoznał pierwotną decyzję, czyli do MSWIA.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – kim jest cudzoziemiec?

W rozumieniu ustawy cudzoziemcem jest zarówno osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jak i osoby prawne – przede wszystkim spółki prawa handlowego, które najczęściej nabywają nieruchomości w Polsce. Cudzoziemcem jest także osoba prawna mająca siedzibę za granicą oraz podmiot z siedzibą w Polsce, który jest jednak kontrolowany przez cudzoziemców.

Ustawa przewiduje szereg odstępstw od obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Z praktycznego punktu widzenia, najistotniejszym odstępstwem od konieczności uzyskania zgody przez cudzoziemca jest posiadanie przez niego statusu obywatela lub przedsiębiorcy państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – promesa

W niektórych sytuacjach, cudzoziemiec, który planuje nabyć nieruchomość w Polsce może wystąpić także o promesę. Promesa stanowi zabezpieczenie, zgodnie z którym zgoda na nabycie nieruchomości zostanie udzielona. Cudzoziemiec, któremu MSWIA udzielił promesy nie uzyskuje zatem zgody na nabycie nieruchomości, ale swego rodzaju gwarancję w postaci przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, którą określono w promesie zezwolenia. Promesa nie stanowi zatem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec może nabyć nieruchomość. Aby nabyć nieruchomość, moezbędne będzie nadal uzyskanie zezwolenia, co jednak powinno nastąpić z uwagi na uzyskaną wcześniej promesę, chyba, że ulegnie zmianie stan faktyczny istotny dla sprawy.

Najczęstszymi sytuacjami, gdy cudzoziemcy występują o promesę są:

 • nieuregulowany stan prawny nieruchomości,
 • nabycie nieruchomości na podstawie licytacji,
 • nieukończenie podziału geodezyjnego działki, w ramach której ma zostać wydzielona częśc nieruchomości

Ważność promesy wynosi rok od dnia jej wydania.

Adwokat nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

Capital Legal jako kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa specjalizująca się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców pomoże Ci w przejściu procedury administracyjnej, począwszy od przygotowania wniosku wraz z wszelkimi koniecznymi załącznikami aż po uzyskanie zezwolenia.

Mając również na uwadze, że już na etapie składania wniosku, niezbędne jest uzyskanie deklaracji aktualnego właściciela nieruchomości, o tym że sprzeda on nieruchomość, pomożemy również w zabezpieczeniu transakcji, aby właściciel nie wycofał się z umowy. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie o uzyskanie zgody jest uznaniowe i zależy w dużym stopniu od urzędnika prowadzącego sprawę. W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia, podejmiemy zatem wszelkie możliwe kroki prawne w procedurze odwoławczej.

W zakresie spraw związanych z cudzoziemcami, Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

 • doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
 • sporządzamy wnioski o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca i pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów,
 • prowadzimy postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • składamy wnioski o przyspieszenie rozpoznania wniosku o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących nabycia udziałów w spółce przez cudzoziemca,
 • ustalamy stan prawny nieruchomości.

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą obsługę prawną w języku polskim i angielskim / our lawyers provide legal services in Polish and English.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.