Prawo własności intelektualnej

Home > Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej obejmuje prawa na dobrach niematerialnych, tzn. prawa wyłączne pracy twórczej człowieka. Biznes ceni oryginalność. Bez wątpienia w XXI wieku umiejętne wykorzystanie potencjału intelektualnego często decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. W gospodarce opartej o wiedzę, własność intelektualna oraz własność przemysłowa bywają czynnikami, które mogą determinować o powodzeniu biznesu w długim terminie. Produkty międzynarodowych korporacji, takich jak Apple, Samsung czy Microsoft, są powszechnie znane, a spółki te są jednocześnie prekursorami innowacji.

Warto zwrócić uwagę, że wskazani powyżej giganci technologii przywiązują niezwykle dużo uwagi do obszaru prawa własności intelektualnej w swoich biznesach. Przykład? Jak wynika ze strony internetowej spółki Apple, zastrzeżone znaki towarowe, frazy, symbole i formy graficzne spółki obejmują prawie 300 pozycji. Kolejny przykład? W Unii Europejskiej istnieje ponad 11 milionów zarejestrowanych znaków towarowych. Niektóre są naprawdę ciekawe – wygląd stacji benzynowej, wygląd sklepu (to znowu Apple), czerwone podeszwy butów, czy slogan reklamowy „twoja wątroba jest w twoich rękach” (produkty farmaceutyczne).

Prawo autorskie w Polsce przez wiele lat nie miało tak doniosłego statusu jak dziś – obecnie jednak przedsiębiorcy również zaczynają bardzo poważnie traktować kwestie związane z własnością intelektualną i ochroną swoich produktów. Często zwracają się do nas nawet jednoosobowe działalności gospodarcze działające w branży kreatywnej, które upatrują swojego sukcesu biznesowego w ochronie swoich znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Firmy zdają sobie sprawę, że w dzisiejszym globalnym świecie istotny jest nie tylko sam produkt, lecz także sposób jego wykonania, logotyp czy nazwa zarezerwowana do danej marki. Jako kancelaria od prawa autorskiego, wierzymy, że wraz z rozwojem technologicznym – ten trend będzie się nadal rozwijał.

Prawo własności intelektualnej – jakie niesie ze sobą praktyczne korzyści dla przedsiębiorcy?

Z uwagi na unikatowość i doniosłość gospodarczą, przedmiotem prawa własności intelektualnej jest wszystko to, co zostało stworzone przez człowieka, a w szczególności utwory, wynalazki, znaki towarowe, programy komputerowe, nazwy i oznaczenia towarów, logotypy, oznaczenia geograficzne itd. Posiadanie dóbr intelektualnych w przedsiębiorstwie niesie ze sobą szereg korzyści, a przede wszystkim:

 • pozwala na wyłączne zawodowe i zarobkowe korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej, a zatem wyłącza swobodne korzystanie z nich przez inne podmioty, a w szczególności konkurentów rynkowych,
 • zwiększa dochody przedsiębiorstwa, z uwagi na prawo do odpłatnego udzielania licencji innym podmiotom na warunkach uzgodnionych przez strony lub poprzez sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej,
 • powiększa pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku,
 • pomaga w kreowaniu pozytywnego, wiarygodnego i nowoczesnego obrazu spółki,
 • generuje możliwość wykorzystania narzędzi marketingowych do promocji produktów objętych ochroną przez prawo autorskie,
 • pozwala na budowanie wizerunku oraz reputacji danego produktu, wzmacniając jednocześnie dobre imię i renomę przedsiębiorstwa,
 • zwiększa poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, co w gospodarce opartej o wiedzę, wydaje się być jednym z kluczowych czynników,
 • pozwala na budowanie międzynarodowej marki.

Kancelaria prawo własności intelektualnej – jak możemy pomóc?

Jako kancelaria od prawa własności intelektualnej, doradzamy przedsiębiorcom przede wszystkim w następujących obszarach.

Przykładowe usługi kancelarii związane z prawem autorskim:

 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikowanie umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz wszelkich innych umów, które są stosowane w obrocie prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi,
 • negocjowanie, sporządzenie i weryfikowanie umów dla branży kreatywnej,
 • sporządzenie opinii i ekspertyz prawnych przenoszenia, nabywania i korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych,
 • przedstawienie opinii w zakresie materiałów w aspekcie ewentualnych naruszeń ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe oraz wszelkich innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • dokonywanie ocen prawnych sytuacji naruszenia prawa autorskiego w sieci Internet, w tym w social mediach,
 • reprezentowanie Klientów wobec organizacji zbiorowego zarządzania, urzędów administracji publicznej oraz sądów powszechnych we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim,
 • prawo autorskie – porady prawne, bieżące doradzanie w sprawach związanych z prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi.

Prawo własności przemysłowej – przykładowe usługi kancelarii w tym obszarze:

 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej,
 • doradzanie w zakresie ochrony praw związanych ze wzorami przemysłowymi,
 • reprezentowanie w cywilnych i karnych postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów,
 • doradzanie w zakresie podjęcia wyboru optymalnej formy ochrony praw własności przemysłowej,
 • proponowanie rozwiązań związanych z ochrona przed działaniami dążącymi do pozbawienia uprawnionego praw wyłącznych (ochrona przed unieważnieniem lub wygaszeniem).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – przykładowe usługi kancelarii w tym obszarze:

 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikowanie umów o zakazie konkurencji,
 • wdrażanie postanowień zabezpieczających know-how Klientów w umowach cywilnoprawnych, w tym kontaktach menadżerskich oraz umowach o prace,
 • sporządzanie umów o poufności (Umowy NDA) oraz klauzul poufności w umowach,
 • tworzenie regulaminów ochrony informacji poufnych,
 • formułowanie opinii i ekspertyz prawnych, mających na celu dokonanie weryfikacji i oceny zgodności działań Klientów z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • doradzanie w zakresie tworzenie reklamy zgodnej z przepisami,
 • weryfikowanie rozwiązań dotyczących przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • chronienie niezarejestrowanych znaków towarowych zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych i karnych w oparciu o ustawę o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

Postępowania sądowe w zakresie prawa własności intelektualnej – przykładowe usługi kancelarii w tym zakresie:

 • prowadzenie wszelkich postępowań, w tym rejestrowych lub spornych, przed Urzędem Patentowym, europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oraz przed Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, w tym w szczególności przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziałem Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 • reprezentowanie w postępowaniach polubownych, m. in. przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
 • reprezentowanie w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzenia (m. in. ZAiKS, ZASP, ZPAV, STOART),
 • reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących zgłoszeń i postępowaniach rejestrowych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO),
 • reprezentowanie w postępowaniach spornych przed sądami cywilnymi i karnymi, m. in. w zakresie reklamy, ochrony oznaczeń, wyglądu produktów, know-how, sekretów handlowych, sporów o naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria Prawna Capital Legal – kancelaria od prawa autorskiego

Na rynku jest wiele kancelarii prawnych. Co nas wyróżnia? Dlaczego powinieneś zaufać właśnie nam? Być może jesteśmy nieskromni, ale podajemy poniżej kilka argumentów, które (jak wierzymy) wyróżniają nas na rynku.

 • Kancelaria od prawa autorskiego powinna być wyspecjalizowana. Nie zajmujemy się prawem rodzinny. Nie zajmujemy się rozwodami. Pomagamy biznesowi.
 • Prawnik od prawa autorskiego powinien nie tylko rozumieć regulacje prawne, lecz przede wszystkim znać biznes, jego potrzeby i wymagania. Możemy to zagwarantować. Doradzamy między innymi branży kreatywnej, branży IP, branży TSL, branży spożywczej, branży internetowej. Przedsiębiorcy wiele nas nauczyli. Wiemy jak działa biznes oraz jakich rozwiązań oczekują od nas Klienci, lecz oczywiście – uczymy się nadal.
 • Dobry prawnik od prawa autorskiego powinien zapewnić wielopłaszczyznową pomoc prawną. Sporządzenie opinii prawnej nie wystarcza, a prawnik nie może skupiać się na wątpliwościach doktryny prawniczej. Klientom staramy się rekomendować praktyczne działania, które z dnia na dzień mogą wdrożyć w swoim biznesie. Szukamy nieoczywistych rozwiązań – zawsze z korzyścią dla Klientów i ich biznesów.
 • Kancelaria od prawa własności intelektualnej ma często dostęp do tajemnic biznesowych klientów o znacznej wartości materialnej. Jesteśmy dyskretni. Możesz być pewien, że zlecając nam sprawę wszelkie informacje pozostaną poufne. Zwracamy na to szczególną uwagę.

Dalsze kroki?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Również uważasz, że zabezpieczenie obszaru własności intelektualnej w Twojej firmie może być kluczowe dla powodzenia biznesu?

Jeśli chciałbyś poznać szczegóły naszej oferty lub zlecić nam konkretne zagadnienie – nie czekaj, skontaktuj się z nami. Odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.