Prawo Budowlane

Home > Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Prawnik Prawo Budowlane – Kancelaria Prawna Capital Legal

Kancelaria Prawo Budowlane, Prawnik prawo budowlane, Adwokat prawo budowlane WarszawaPrawo budowlane reguluje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz kompetencjami organów administracji publicznej w powyższych zakresach.

W ramach praktyki kancelarii prawa budowlanego oferujemy usługi pomocy prawnej zarówno w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych, jak i w obszarze cywilnych aspektów procesu budowlanego. Nasze usługi kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego – inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców.

Adwokat prawo budowlane Warszawa

Na płaszczyźnie prawa administracyjnego nasi specjaliści – adwokaci prawa budowlanego świadczą m.in. usługi (prawo budowlane Warszawa):

  • reprezentacji w sprawach o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  • reprezentacji w postępowaniach o udzielenie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgłaszania robót budowlanych,
  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Radca prawny prawo budowlane

Kancelaria zapewnia również fachową pomoc specjalistów – prawników prawa budowlanego, świadczących usługi doradztwa w obszarze prawa cywilnego. W tym zakresie oferujemy:

  • doradztwo w zakresie procesu budowlanego na wszystkich jego etapach, począwszy od negocjacji warunków umowy, poprzez jej zawarcie i wykonanie, aż do ostatecznego rozliczenia,
  • sporządzanie i weryfikację umów o roboty budowlane i prace remontowe,
  • doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach polubownych oraz sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego.

Kancelaria prawo budowlane Warszawa

Jako kancelaria prawa budowlanego posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy. Powierzając nam swoją sprawę, możesz być pewny, że zajmiemy się nią rzeczowo i profesjonalnie. Jeżeli masz problem prawny w tym zakresie – warto skorzystać z pomocy prawnik prawo budowlane.

Prawo budowlane Warszawa – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu e – mailowego i telefonicznego lub na spotkanie w naszym dogodnie zlokalizowanym biurze.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy przed nabyciem nieruchomości warto zrobić badanie prawne nieruchomości?

Naszym zdaniem każdorazowo przed nabyciem nieruchomości, należy wykonać badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence). W ramach badania, prawnik od prawa budowlanego zweryfikuje czy transakcja narażona jest na potencjalne ryzyka prawne oraz wskaże możliwość ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Nabywca uzyska wówczas informacje, które będą mu pomocne w podjęciu decyzji czy planowana transakcja jest dla niego opłacalne, czy spełnia jego założenia oraz czy istnieją ryzyka prawne, które mogą wpłynąć na wysokość ceny.

Kim są strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W przypadku wątpliwości co do legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze strony, prawnik od prawa budowlanego powinien przedstawić argumenty na korzyść podmiotu domagającego się uznania go za stronę, bowiem wymaga tego cel postępowania administracyjnego, którym jest w szczególności zapewnienie ochrony interesów jego stron.

Czym jest obszar oddziaływania obiektu w rozumieniu prawa budowlanego?

Przez obszar oddziaływania obiektu budowlanego należy natomiast rozumieć, zgodnie z unormowaniem art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, a wyznaczenie takiego obszaru winno nastąpić z uwzględnieniem funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Jak może pomóc prawnik prawo budowlane w przypadku nieuznania za stronę w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?

Należy wówczas złożyć odwołanie od decyzji, w ramach którego prawnik prawo budowlane przedstawi stosowną argumentację prawną. Warto wówczas zwrócić uwagę nie na aspekt braku bezpośredniego graniczenia nieruchomości stanowiącej własność skarżącego z inwestycją, w ramach której realizowana jest inwestycja, lecz na pozostałe okoliczności sprawy, takie jak przykładowo: oddziaływania przez inwestycję powodujące ograniczenia w zakresie realizacji prawa własności rzeczonej nieruchomości; emitowanie zwiększone normy hałasu, przekroczenie norm środowiskowych, ograniczenia możliwości korzystania ze swojej nieruchomości zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.