Prawo Budowlane

Home > Prawo Budowlane

Prawnik Prawo Budowlane – Kancelaria Prawna Capital Legal

Kancelaria Prawo Budowlane, Prawnik prawo budowlane, Adwokat prawo budowlane WarszawaPrawo budowlane reguluje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz kompetencjami organów administracji publicznej w powyższych zakresach.

W ramach praktyki kancelarii prawa budowlanego oferujemy usługi pomocy prawnej zarówno w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych, jak i w obszarze cywilnych aspektów procesu budowlanego. Nasze usługi kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego – inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców.

Adwokat prawo budowlane Warszawa

Na płaszczyźnie prawa administracyjnego nasi specjaliści – adwokaci prawa budowlanego świadczą m.in. usługi:

  • reprezentacji w sprawach o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  • reprezentacji w postępowaniach o udzielenie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgłaszania robót budowlanych,
  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Radca prawny prawo budowlane

Kancelaria zapewnia również fachową pomoc specjalistów – prawników prawa budowlanego, świadczących usługi doradztwa w obszarze prawa cywilnego. W tym zakresie oferujemy:

  • doradztwo w zakresie procesu budowlanego na wszystkich jego etapach, począwszy od negocjacji warunków umowy, poprzez jej zawarcie i wykonanie, aż do ostatecznego rozliczenia,
  • sporządzanie i weryfikację umów o roboty budowlane i prace remontowe,
  • doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach polubownych oraz sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego.

Kancelaria prawo budowlane Warszawa

Jako kancelaria prawa budowlanego posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy. Powierzając nam swoją sprawę, możesz być pewny, że zajmiemy się nią rzeczowo i profesjonalnie. Jeżeli masz problem prawny w tym zakresie – warto skorzystać z pomocy prawnik prawo budowlane. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu e – mailowego i telefonicznego lub na spotkanie w naszym dogodnie zlokalizowanym biurze.

Czy przed nabyciem nieruchomości warto zrobić badanie prawne nieruchomości?

Naszym zdaniem każdorazowo przed nabyciem nieruchomości, należy wykonać badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence). W ramach badania, prawnik od prawa budowlanego zweryfikuje czy transakcja narażona jest na potencjalne ryzyka prawne oraz wskaże możliwość ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Nabywca uzyska wówczas informacje, które będą mu pomocne w podjęciu decyzji czy planowana transakcja jest dla niego opłacalne, czy spełnia jego założenia oraz czy istnieją ryzyka prawne, które mogą wpłynąć na wysokość ceny.

Kim są strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W przypadku wątpliwości co do legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze strony, prawnik od prawa budowlanego powinien przedstawić argumenty na korzyść podmiotu domagającego się uznania go za stronę, bowiem wymaga tego cel postępowania administracyjnego, którym jest w szczególności zapewnienie ochrony interesów jego stron.

Czym jest obszar oddziaływania obiektu w rozumieniu prawa budowlanego?

Przez obszar oddziaływania obiektu budowlanego należy natomiast rozumieć, zgodnie z unormowaniem art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, a wyznaczenie takiego obszaru winno nastąpić z uwzględnieniem funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Jak może pomóc prawnik prawo budowlane w przypadku nieuznania za stronę w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?

Należy wówczas złożyć odwołanie od decyzji, w ramach którego prawnik prawo budowlane przedstawi stosowną argumentację prawną. Warto wówczas zwrócić uwagę nie na aspekt braku bezpośredniego graniczenia nieruchomości stanowiącej własność skarżącego z inwestycją, w ramach której realizowana jest inwestycja, lecz na pozostałe okoliczności sprawy, takie jak przykładowo: oddziaływania przez inwestycję powodujące ograniczenia w zakresie realizacji prawa własności rzeczonej nieruchomości; emitowanie zwiększone normy hałasu, przekroczenie norm środowiskowych, ograniczenia możliwości korzystania ze swojej nieruchomości zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.