Nasze usługi

Home > Zamówienia publiczne
Prawnik od Zamówień Publicznych - Kancelaria Zamówienia Publiczne Warszawa

Zamówienia publiczne

Kancelaria zamówienia publiczne – Capital Legal

Prawo zamówień publicznych to jedna z naszych głównych specjalizacji. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów startujących w przetargach na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia.

Skuteczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymaga nie tylko oferowania wysokiej jakości konkurencyjnych produktów, ale także spełnienia wielu wymogów formalnych. Kancelaria zamówień publicznych będzie stanowić dla Ciebie gwarancję uniknięcia pułapek prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu, będziesz mógł zająć się wyłącznie aspektami biznesowymi i technicznymi uczestnictwa w przetargu, pozostawiając całość zagadnień prawnych i formalnych prawnikowi posiadającemu wiedzę specjalistyczną w zakresie zamówień publicznych.

Prawnik zamówienia publiczne – jak działamy ?

W ramach obsługi prawnej wykonawców opiniujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia i umowy z zamawiającymi, identyfikujemy ryzyka prawne związane z uczestnictwem w przetargach. Pomagamy w wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny i skutecznym zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pomagamy wykonawcom również na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego. W pierwszej kolejności skrupulatnie analizujemy czynności podjęte przez zamawiającego w toku postępowania oraz oferty złożone przez konkurencję. Następnie przedstawiamy rekomendacje co do zasadności zaskarżenia czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) umożliwiając Klientowi podjęcie racjonalnej i opartej o analizę sprawy decyzji w przedmiocie ewentualnego wniesienia odwołania. Jako kancelaria od zamówień publicznych reprezentujemy Klientów przez Krajową Izbą Odwoławcza (KIO) zapewniając pełne wsparcie merytoryczne i formalne.

Kancelaria Zamówień Publicznych – Dlaczego my ? 

Prawo zamówień publicznych odznacza się znaczną specyfiką. Jest to gałąź prawa, która przewiduje szereg instytucji nieznanych żadnemu innemu działowi prawa.

Zwracając się do nas ze swoją sprawą masz gwarancję, że zajmie się nią prawnik, który na co dzień zajmuje się prawem zamówień publicznych.  Dzięki temu, nasza Kancelaria będzie w stanie szybko ocenić szanse na pozytywne rozstrzygniecie Twojej sprawy i zarekomendować najefektywniejsze rozwiązanie

Posiadamy kilkuletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz w reprezentacji stron w toku postępowań przed KIO. Świadczyliśmy pomoc prawną w toku wielu przetargów o różnym przedmiocie i zróżnicowanej wartości. Przed KIO występujemy we wszystkich rolach procesowych, szczególnie chętnie reprezentujemy natomiast wykonawców – jako odwołujących lub jako przystępujących.

W zakresie zamówień publicznych, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

Składanie najkorzystniejszej oferty w przetargu:

 • analiza umowy w sprawie zamówienia publicznego – wskazanie ryzyk prawnych po stronie oferenta,
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem złożenia zgodnej z prawem oferty, przygotowanie pytań do SIWZ,
 • skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wsparcie prawne wykonawców w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami - sporządzanie umów konsorcjum, porozumień realizacyjnych, umów z podwykonawcami,
 • obrona przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Kwestionowanie niekorzystnych czynności zamawiającego:

 • odwołanie do KIO od specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołanie na etapie po złożeniu oferty,
 • odwołanie do KIO od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem,
 • reprezentacja w postępowaniu ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja wykonawców przed sądami w sporach z zamawiającymi.

Dla zamawiających:

 • audyty procedur zakupowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • pomoc prawna w procesie kontroli zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez wykonawców, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • obsługa prawna na etapie realizacyjnym,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Przetargi obsługa prawna – na jakich zasadach odbywa się rozliczenie z Kancelarią?

Wynagrodzenie Kancelarii w zakresie jednostkowych zleceń (np. sporządzenie odwołania do KIO) ustalamy każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji usługi. Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe i nie zmienia się w toku współpracy. Przy stałej współpracy proponujemy rozliczenie godzinowe (zależne od liczby przepracowanych godzin) lub ryczałtowe (stała miesięczna kwota).

Czy współpraca w zakresie zamówień publicznych możliwa jest także w formie zdalnej?

Znaczna część naszych Klientów w obszarze zamówień publicznych prowadzi działalność poza Warszawa. Obszerniejsze zagadnienia omawiamy wówczas podczas telekonferencji. Bieżący problemy prawne rozstrzygamy przy pomocy kontaktu e – mailowego i telefonicznego. Obsługa prawna przetargi nie ogranicza się więc wyłącznie do obszaru Warszawy i okolic i możliwa jest w formie zdalnej.

Jakie usługi z zakresu z zamówień publicznych Kancelaria oferuje wykonawcom startującym w przetargach?

Obsługa prawna zamówień publicznych to nie tylko reprezentacja przed KIO. Wykonawcom oferujemy kompleksowe wsparcie prawne m. in.: w zakresie analizy dokumentów przetargowych, na etapie przygotowania oferty, w toku korespondencji w zamawiającym oraz na etapie realizacyjnym. Obsługa prawna przetarg to kompleksowe wsparcie przedsiębiorców startujących w przetargach publicznych.

Ile trwa postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą?

Rozprawa wyznacza jest zazwyczaj w terminie 2 – 3 tygodni od dnia złożenia odwołania. Zdecydowana większość spraw rozstrzygana jest wyłącznie podczas jednej rozprawy. Kolejne rozprawy nie są zasadniczo wyznaczane. Sprawa przed KIO od dnia złożenia odwołania do dnia ogłoszenia orzeczenia trwa więc zazwyczaj nie więcej niż miesiąc.

Ile wynosi termin na złożenie odwołania do KIO?

Termin na złożenie odwołania do KIO wynosi zasadniczo 5 dni (w przetargach poniżej progów) lub 10 dni (w przetargach powyżej progów). Szerzej o obliczaniu terminów na wniesienie odwołania pisaliśmy w naszym artykule – Termin na odwołanie do KIO. Za późno na wniesienie odwołania

Ile wynosi opłata od odwołania do KIO?

Opłata od odwołania do KIO wynosi 7 500 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł i zależna jest od wartości oraz rodzaju zamówienia. Co istotne, opłata musi zostać wniesiona nie później niż z upływem terminu do wniesienia odwołania. Opłaty od odwołania po tym termin nie można uzupełnić.

Ile wynosi opłata od przystąpienia do postępowania odwoławczego?

Przetargi usługi prawne to także reprezentacja przystępujących do postępowania odwoławczego. Przystąpienie jest wolne od opłat. Szerzej o przystąpieniu pisaliśmy w artykule – Przystępujący w postępowaniu odwoławczym

Czy obecność Klienta podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą jest zawsze konieczna, czy też wystarcz wyłącznie obecność prawnika Kancelarii?

Obecność Klienta lub przedstawiciela Klienta podczas rozprawy w KIO rekomendujemy w wypadku, gdy sprawa w KIO koncentruje się wokół wątków o charakterze technicznym. W takim wypadku obecność na rozprawie osoby z wiedzą techniczną stanowi istotne wsparcie merytoryczne. W przypadku spraw dotyczących kwestii stricte prawny kancelaria zamówienia publiczne nie wymaga przybycia Klienta na rozprawę.


Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.