Nasze usługi

Home > Spory sądowe
Kancelaria Spory Sądowe, Pozew, Apelacja, Odwołanie - Prawnik Warszawa

Spory sądowe

Prawnik od spraw sądowych – Capital Legal

W toku prowadzenia prawie każdego biznesu przychodzi moment, kiedy zaistniałego sporu nie udaje się zakończyć w sposób polubowny i konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Może to wynikać z różnych przyczyn – nieprawidłowego skonstruowania umowy, jej wadliwego wykonania lub niewykonania, nieuczciwych działań partnera biznesowego, nieprzeanalizowania sytuacji prawnej lub finansowej własnej lub kontrahenta, niekorzystnych rozstrzygnięć organów osób prawnych. Polska procedura sądowa jest złożona, sformalizowana i przeważnie długotrwała. Błędy popełnione na etapie przygotowania sprawy i wniesienia pierwszego pisma nie zawsze dają się naprawić w późniejszym czasie. Dlatego gdy znajdziesz się w sytuacji sporu sądowego warto, abyś skorzystał z pomocy profesjonalisty.

Kancelaria od spraw sądowych – powierz prowadzenie sprawy profesjonalistom

Naszym celem jest umożliwić Ci skoncentrowanie się na wykonywanej działalności, a nie na sporach sądowych. Dlatego jako kancelaria od spraw sądowych, za każdym razem dążymy do tego, aby zminimalizować udział Klientów w prowadzonych procesach, a jednocześnie zapewnić pełną transparentności w zakresie ich przebiegu oraz wyniku. Prowadzimy sprawy sądowe na wszystkich etapach, począwszy od wstępnej analizy dostępnych rozwiązań, oceny ryzyk, zgromadzenia materiału dowodowego oraz próby polubownego zakończenia sporu, poprzez sporządzenie pisma inicjującego postępowanie sądowe, reprezentowanie w tym postępowaniu, zabezpieczenie roszczeń Klienta, skończywszy na uzyskaniu korzystnego orzeczenia końcowego. Wygrana sprawa sądowa to jednak jeszcze nie koniec drogi. Po uzyskaniu korzystnego wyroku pomożemy Ci również przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, a jeśli dłużnik jest niewypłacalny będziemy Cię reprezentować w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli dłużnikiem jest niewypłacalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skierujemy w Twoim imieniu stosowne roszczenia do członków jej zarządu.

Adwokat sprawa sądowa WarszawaCapital Legal

Jako kancelaria od spraw sądowych reprezentujmy Klientów w sprawach o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (actio pauliana), co pozwala skierować egzekucję również do tych składników majątku, które, aby uniknąć zajęcia, zostały przez dłużnika sprzedane lub darowane w celu uniknięcia zajęcia.

Adwokat od spraw sądowych – pomożemy Ci doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca

Opracowywana przez nas strategia uwzględnia roszczenia pieniężne i niepieniężne, jak również procesowe i pozaprocesowe konsekwencje podejmowanych działań.

Reprezentujemy również osoby fizyczne w sprawach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pomagamy uzyskiwać należne odszkodowanie za wyrządzoną szkodę od ubezpieczycieli, jak i innych zobowiązanych podmiotów.

Występujemy w imieniu naszych Klientów również w sprawach dotyczących nieruchomości, umów najmu oraz w sprawach budowlanych.

Reprezentujemy w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, zniszczenia mienia, czy naruszenia dóbr osobistych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisów i poleceń, wykonanie umów dotyczących spadku.

Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • pozew do sądu - opracowywanie kompleksowej strategii procesowej, analizowanie dostępnych rozwiązań, ocena ryzyk procesowych oraz szans na wygranie sporu,
  • sprawa sądowa - prowadzenie spraw sądowych na wszystkich etapach, począwszy od sporządzenia pisma inicjującego postępowanie, poprzez reprezentację przed sądami lub w toku negocjacji polubownych, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym budowlanego, o wykonanie umów, w sprawach windykacyjnych, korporacyjnych, w sprawach z zakresu własności intelektualnej,
  • reprezentowane osób fizycznych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w sprawach spadkowych, ochrony dóbr osobistych,
  • pozew o zapłatę - sporządzanie pozwów o zapłatę, w tym pozwów przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych, skarg pauliańskich, pozwów o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, o wykonanie zastępcze, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o zachowek, zaskarżanie uchwał organów spółek, wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych.
  • adwokat sprzeciw od nakazu zapłaty - sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym, reprezentowanie w sporach przeciwko firmom windykacyjnym oraz w sporach przeciwko niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym (NSFIZ).
  • odwołanie do sądu – przez potoczną nazwę „odwołanie do sądu” rozumiemy sporządzanie przysługujących stronie środków zaskarżenia, takich jak: apelacja; zażalenie; sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym; sprzeciw od nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym; zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym; sprzeciw od wyroku zaocznego.
  • przywrócenie terminu - sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu w sprawach sądowych, dokonywanie czynności procesowej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, wykazywanie braku winy w uchybieniu terminowi.
  • sprawy karne - reprezentowanie pokrzywdzonych, podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz wykroczeniowych

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.