Blog ekspercki Capital Legal

Home > Blog ekspercki > Prawo Gospodarcze > Jak założyć kantor kyptowalut – aspekty prawne

Jak założyć kantor kyptowalut – aspekty prawne

Kantor kryptowalut jest w ostatnich latach coraz bardziej popularnym rodzajem działalności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak założyć kantor kryptowalut krok po kroku szczegóły znajdziesz w tym artykule. Poniżej omawiam jakie czynności należy wykonać, aby zgodnie z prawem rozpocząć działalność jako kantor kryptowalut.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Co to jest kantor kryptowalut?
 • Co trzeba zrobić żeby otworzyć kantor kryptowalut?
 • Jakie warunki należy spełniać, aby prowadzić kantor kryptowalut?
 • Jak jest niezbędna dokumentacja dla kantoru kryptowalut?

Kantor kryptowalut – wymogi prawne

Omawianie procedury – jak założyć kantor kryptowalut należy rozpocząć od określenia czym jest kantor kryptowalut. Oczywiście każdy, kto rozważa założenie kantoru krypto dokładnie wie, do czego on służy i w jakim celu działa. Poniżej skoncentruję się na aspektach prawnych.

Polskie ustawy nie zawierają wyjaśnienia, co to jest kantor kryptowalut. Inaczej mówiąc, pojęcie kantoru kryptowalut w polskim prawie nie występuje. Zamiast tego polskie przepisy posługują się pojęciem – „działalności w zakresie walut wirtualnych”.

Obowiązujące przepisy przewidują cztery rodzaje (zakresy) „działalności w zakresie walut wirtualnych”. Są to następujące rodzaje działalności:

 1. wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi (wymiana kryptowaluty na pieniądz lub odwrotnie),
 2. wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi (wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę),
 3. pośredniczenie przy wymianie, o której mowa w pkt a lub b powyżej,
 4. prowadzenie rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

W praktyce działalność kantoru kryptowalut polega najczęściej na wymianie kryptowalut na pieniądze tradycyjne (tzw. pieniądz fiducjarny) lub wymianie pieniędzy na kryptowaluty, albo na dokonywaniu wymiany pomiędzy samymi kryptowalutami. W zamian za możliwość dokonania wymiany, kantor kryptowalut otrzymuje prowizję w wysokości procentowej części wartości transakcji lub określonej stałej kwoty.

Polski ustawodawca nie tylko nie posługuje się pojęciem kantoru kryptowalut, ale nie posługuje się również terminem „kryptowaluta”.

Pojęcie kryptowaluty jest określeniem potocznym i nie występuje w obowiązujących przepisach polskiego prawa. Pojęciem, którego używa polski ustawodawca są tzw. „waluty wirtualne”. Waluty wirtualne są definiowane jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP lub inne uprawnione organy, nie jest pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym, wekslem ani czekiem, ale jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany.

Polska definicja waluty wirtualnej stanowi również o tym, że waluta wirtualna może być przechowywana wyłącznie w postaci elektronicznej oraz może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Zakładanie kantoru kryptowalut

Zakładanie kantoru kryptowalut należy podzielić na kilka etapów, na które składa się przede wszystkim:

 • wybór formy działalności,
 • zgłoszenie podmiotu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych,
 • opracowanie dokumentacji AML dla kantoru kryptowalut,
 • opracowanie procedur rodo dla kontoru kryptowalut
 • przygotowanie regulaminu sprzedaży kryptowalut.

Kantor kryptowalut – w jakiej formie może być prowadzona działalność

Kantor kryptowalut może być prowadzony zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki prawa handlowego (w tym spółki z o.o.). Zakładanie kantoru kryptowalut warto zatem rozpocząć od analizy, która z dostępnych form działalności będzie dla Ciebie najkorzystniejsza pod kątem organizacyjnym, prawnym i podatkowym.

Po dokonaniu wyboru formy, konieczne jest dopełnienie formalności związanych z powstaniem przedsiębiorcy (założenie spółki lub dokonanie wpisu do CEIDG). Ze względów prawnych i podatkowych jedną z najczęstszych form prowadzenia kantoru kryptowalut jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotną kwestią, o której należy pamiętać w procesie zakładania kantoru kryptowalut jest określenie przedmiotu działalności. Podmiot prowadzący kantor kryptowalut powinien posiadać w zakresie swej działalności kod PKD 64.19.Z, czyli pozostałe pośrednictwo pieniężne.

Zgłoszenie do rejestru walut wirtualnych

Prowadzenie kantoru walut wirtualnych jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że zakładanie kantoru kryptowalut przewiduje także konieczność uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru. Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych jest prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Wniosek o wpis jest składany elektronicznie i podlega opłacie administracyjnej.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych: powinien zawierać m.in.: dane wnioskodawcy oraz zakres planowanej działalności kantorowej, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że przedsiębiorca zna warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych.

Kantor kryptowalut może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna niekarana za przestępstwa określone w ustawie lub spółka, której wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki oraz członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za ww. przestępstwa. Zatem elementem niezbędnym wniosku jest oświadczenie o niekaralności.

Wiedza na temat działalności w zakresie walut wirtualnych może wynikać (i) z faktu odbycia specjalistycznego kursu, albo (ii) z posiadanego praktycznego (co najmniej rocznego) doświadczenia związanego z działalnością w tym zakresie. Wskazane doświadczenie powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru jest istotnym aspektem w procesie zakładania kantoru kryptowalut. Brak dopełnienia opisanych wyżej formalności może mieć dotkliwe konsekwencje dla przedsiębiorcy. Prowadzenie kantoru kryptowalut bez wymaganego wpisu do rejestru wiąże się z możliwością nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Dokumentacja dla kantoru kryptowalut

Jak wskazaliśmy we wcześniejszej części artykułu, zakładanie kantoru kryptowalut obejmuje nie tylko dokonanie czynności formalnych (złożenie wniosku o wpis do rejestru), ale też przygotowanie dokumentacji dla kantoru kryptowalut.

W zakresie niezbędnej dokumentacji możemy wyróżnić trzy główne rodzaje dokumentacji:

 • dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut,
 • dokumentacja RODO dla kantoru kryptowalut,
 • regulamin sprzedaży kryptowalut.

Sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania kantoru kryptowalut. Każdy kantor podlega obowiązkom w ww. zakresie i może być przedmiotem kontroli ze strony organów administracji zajmujących się poszczególnymi powołanymi powyżej aspektami (zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, naruszeniom ochrony danych osobowych, czy nadzorowaniem należytego zabezpieczenia praw konsumentów korzystających z kantoru).

Niedopełnienie powyższych formalności podlega sankcjom (przede wszystkim karom finansowym) ze strony każdego z tych organów. W szczególności w przypadku braku niezbędnej dokumentacji lub uznania przez organ, że dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut nie spełnia wymagań ustawowych, może zostać nałożona kara do równowartości kwoty 1 000 000 euro. Ze względu na skomplikowany charakter dokumentacji, jej istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania kantoru, a także przewidziane prawem sankcje, do przygotowania dokumentacji należy podejść ze szczególną starannością.

Dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut

We wcześniejszej części artykułu kilkakrotnie pojawiło się pojęcie dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut. Przed wyjaśnieniem, jakie dokumenty są wymagane w ramach tej dokumentacji, przedstawimy, czym jest samo AML. Pojęcie AML to akronim (z ang. anti-money laundering) i oznacza zapobieganie praniu pieniędzy. Zagadnienia zapobiegania praniu pieniędzy oraz obowiązków w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa wymienia enumeratywnie spis podmiotów zobligowanych do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia opisanych w ustawie rozwiązań. Są one zbiorczo nazywane podmiotami obowiązanymi.

Wśród podmiotów obowiązanych ustawa o AML wyróżnia także kantory kryptowalut (podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych). Przy tym warto zaznaczyć, iż nie każda transakcja przy wykorzystaniu kryptowalut podlega ww. ustawie. Kantor kryptowalut jest zobowiązany do dokonywania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do niektórych transakcji, tj. w szczególności do transakcji okazjonalnych o równowartości 1000 euro lub większej albo w odniesieniu do transakcji gotówkowych o równowartości 10 000 euro lub większej (w tym ostatnim przypadku do wartości transakcji dodaje się wartość transakcji powiązanych).

Ze względu na potencjalną możliwość dokonywania transakcji podlegających obowiązkom AML, każdy kantor kryptowalut powinien zatem wdrożyć niezbędne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut obejmuje przede wszystkim takie dokumenty jak:

– analiza ryzyka w zakresie prania pieniędzy,

– procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

– dokumentacja stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego,

– procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut powinna być nie tylko opracowana, ale też praktycznie wykorzystywana w działalności kantoru. Poza przygotowaniem niezbędnych dokumentów, warto zapewnić także ich należyte wdrożenie, w szczególności opracować mechanizmu stosowania dokumentacji i odpowiednio przeszkolić personel.

Dokumentacja RODO dla kantoru kryptowalut

Inicjując zakładanie kantoru kryptowalut należy przyjąć, że w ramach jego działalności będą przetwarzane dane osobowe. Tym samym konieczne jest opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji RODO.

Ze względu na specyfikę kryptowaluty jako środka płatniczego, jego użytkownicy często wolą pozostać anonimowi. W wielu przypadkach dokonywanie anonimowych transakcji z wykorzystaniem kryptowalut faktycznie jest możliwe (przede wszystkim w odniesieniu do transakcji o wartości niższej niż 1000 euro). Jednakże należy pamiętać, że potencjalnie w każdym kantorze mogą być dokonywane także transakcje o wyższej wartości, podlegających obowiązkom w zakresie AML. Do obowiązków tych należy zaś m.in. identyfikacja klienta oraz potwierdzenie jego tożsamości. Aby je zrealizować konieczne jest uzyskanie danych osobowych klienta. Pozyskiwanie danych powoduje, że w kantorze powinna zostać sporządzona i wdrożona dokumentacja RODO dla kantoru kryptowalut, a także wprowadzone niezbędne fizyczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych.

Dokumentacja RODO dla kantoru kryptowalut obejmuje takie dokumenty jak:

– klauzule informacyjne RODO,

– polityka prywatności,

– umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

– upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

– procedury ochrony danych osobowych,

– rejestr przetwarzania danych osobowych.

Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych są szczególnie istotne w wypadku tzw. bitomatów, czyli urządzeń ustawionych w miejscach publicznie dostępnych, które umożliwiają dokonanie wymiany z udziałem kryptowalut.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka RODO, zapraszamy na naszego bloga. Znajdziesz tam więcej artykułów o ochronie danych osobowych, m.in. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (https://capitallegal.pl/powierzenie-przetwarzania-na-co-zwracac-uwage-zawierajac-umowe-o-przetwarzanie-danych-osobowych-cz-i/) czy o zgodach RODO (https://capitallegal.pl/rodo-a-zgody-marketingowe/).

Regulamin dla kantoru kryptowalut

Dokonywanie wymiany kryptowalut zazwyczaj odbywa się online. W takich przypadkach świadczenie usług internetowego kantoru kryptowalut jest jednocześnie świadczeniem usług drogą elektroniczną. W konsekwencji działalność kantoru podlega także pod ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokumentacja dla kantoru kryptowalut powinna w takim przypadku obejmować także regulamin sprzedaży kryptowalut.

Na temat regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną pisaliśmy szczegółowo w naszym artykule na blogu – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Poza standardowymi postanowieniami, jakie zazwyczaj znajdują się w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin dla kantoru kryptowalut powinien określać dodatkowo:

– zakres usług kryptowalutowych, jakie są realizowane przez kantor kryptowalut,

– opis wymagań, jakie musi spełniać klient, aby korzystać z kantoru kryptowalut,

– zasady dokonywania zakupów i sprzedaży walut wirtualnych,

– postanowienia dotyczące praw konsumentów (w tym m.in. wyłączenia w zakresie prawa do odstąpienia od umowy wymiany kryptowalut).

Regulamin kantoru kryptowalut jest w naszej ocenie najistotniejszym dokumentem, który należy przygotować w związku z założeniem katoru. Regulamin określa relacje między podmiotem prowadzącym kantor, a klientami kantoru. Regulamin kantoru kryptowalut powinien zostać przygotowany zgodnie z przepisami o prawach konsumenta oraz z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin kantoru powinien jednak nie tylko spełniać wymogi prawa, ale także odpowiadać założeniom biznesowym i organizacyjnym podmiotu prowadzącego kantor.

Z tych względów regulamin kantoru kryptowalut, aby spełniał swoją funkcję powinien zostać przygotowany w sposób całkowicie indywidulany, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności charakterystycznych dla danego przedsięwzięcia biznesowego. Regulamin bitomatu jest poddany tym samym zasadom, które zostały powyżej opisane w odniesieniu do regulaminu samego kantoru.

Kancelaria prawna kryptowaluty – pakiet usług niezbędnych do założenia kantoru kryptowalut

Nasza kancelaria oferuje pakiet usług prawnych niezbędnych założenia kantoru kryptowalut.

Pomagamy przy założeniu spółki, w ramach której będzie prowadzony kantor. Następnie sporządzamy i składamy wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych. Reprezentujemy naszych Klientów w procesie rejestracji.

W ramach pakietu usług oferujemy kompleksowe sporządzenie i wdrożenie dokumentacji dla kantoru kryptowalut. W tym zakresie dokonujemy analizy działalności Klienta i opracowujemy niezbędne dokumenty, takiej jaki: dokumentacja AML dla kantoru kryptowalut, dokumentacja RODO dla kantoru kryptowalut, regulamin dla kantoru kryptowalut.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Dominik Bala

Kategorie: Prawo Gospodarcze | Komentarze: Nic

Inne artykuły

Przeczytaj również

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to zagadnienie, z którym nasza kancelaria regularnie…

Więcej

Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych) – kto ma obowiązek wpisu...

Ustawa o odpadach nakłada na określone kategorie przedsiębiorców obowiązek wpisu…

Więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kolejny obowiązek...

Najpóźniej do 13 kwietnia 2020 roku każdy przedsiębiorca prowadzący działalność…

Więcej