Odszkodowania za błędy medyczne

Home > Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria błąd medyczny

odszkodowania medyczne warszawa, adwokat błąd medyczny, prawnik błąd medycznyZa błąd medyczny uznaje się zachowanie osoby wykonującej zawód medyczny, obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej, na skutek którego dochodzi do szkody u pacjenta.

Adwokat błąd medyczny

W obrębie błędów medycznych można wyróżnić błąd lekarski, dotyczący nieprawidłowej diagnozy lub terapii. Błędy medyczne mogą dotyczyć także czynności lekarza dentysty, pielęgniarki czy położnej. Błąd medyczny bywa określany inaczej jako zdarzenie medyczne, błąd lekarski czy błąd leczniczy.

Rodzaje błędów medycznych

Błędy medyczne bywają na różne sposoby klasyfikowane i dzielone na kategorie. W obrębie błędów medycznych najczęściej wyróżnia się:

 • błąd diagnostyczny, inaczej błąd rozpoznania,
 • błąd terapeutyczny, inaczej błąd leczenia,
 • błąd organizacyjny,
 • błąd techniczny,
 • błąd informacyjny.

Prawnik odszkodowania medyczne – jakie roszczenia Ci przysługują?

Osobie, która poniosła szkodę na skutek błędu medycznego przysługują przewidziane prawem roszczenia. Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń na drodze polubownej, przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub przed sądem. Do roszczeń tych należy:

 • odszkodowanie, czyli określona kwota pieniężna, która ma zrekompensować pokrzywdzonemu rzeczywiście poniesione przez niego straty, w szczególności koszty zabiegów medycznych, konsultacji lekarskich, leków, rehabilitacji, dojazdów, zakupu wózka inwalidzkiego, specjalistycznej odzieży, żywności i innych udokumentowanych wydatków dokonanych w związku z zaistniałym zdarzeniem;
 • zadośćuczynienie za krzywdę, mające na celu wynagrodzić pokrzywdzonemu doznane krzywdy i ból wywołane błędem medycznym. Konkretna wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie, w oparciu o całokształt okoliczności towarzyszących zdarzeniu;
 • zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – roszczenie to przysługuje pokrzywdzonym, którzy kontynuują leczenie i potrzebują środków pieniężnych na wykonanie dalszych zabiegów lub zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
 • renta na zwiększone potrzeby, czyli wypłacane okresowo świadczenie, którego celem jest pokrycie dodatkowych kosztów, jakie w wyniku błędu medycznego musi regularnie ponosić osoba pokrzywdzona;
 • renta z tytułu utraty widoków na przyszłość lub utraty zdolności do pracy, przysługująca osobom, które w związku z błędem medycznym utraciły możliwość pracy zawodowej lub określonego rozwoju zawodowego, w tym awansu;
 • ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, czyli roszczenie przysługujące w sytuacji, gdy na moment orzekania trudno ocenić, czy na skutek błędu medycznego w przyszłości stan pacjenta się nie pogorszy;
 • odsetki od poszczególnych żądanych przez poszkodowanego kwot.

Odszkodowania medyczne – przesłanki odpowiedzialności

Aby można było mówić o wystąpieniu błędu medycznego muszą łącznie wystąpić następujące elementy, będące jednocześnie przesłankami dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu błędu medycznego:

 • działanie lub zaniechanie niezgodne z aktualnym i powszechnie uznanym stanem wiedzy w zakresie medycyny
 • wina nieumyślna (lekkomyślność lub niedbalstwo) sprawcy będącego osobą wykonującą zawód medyczny
 • szkoda pacjenta (śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub inne naruszenie stanu zdrowia)
 • związek przyczynowy pomiędzy zaistniałym błędem a szkodą pacjenta.

Prawnik błąd medyczny – przedawnienie roszczeń

Prowadząc sprawy o odszkodowania za błędy medyczne w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy nie doszło do przedawnienia roszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W przypadku, gdy błąd medyczny wypełnia jednocześnie znamiona przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W sytuacji, gdy poszkodowany jest osobą małoletnią, jego roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej, niż z upływem 2 lat od uzyskania przez tę osobę pełnoletności. Aby określić, czy roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny nie jest przedawnione warto skonsultować się z prawnik błąd medyczny. Pomoże to uniknąć ryzyka utraty szansy na odszkodowanie za błąd medyczny.

Jak działamy?

W ramach kolejnych etapów prowadzenia sprawy o odszkodowania medyczne:

 • dokonujemy analizy i oceny dostępnych roszczeń
 • kompletujemy niezbędne dokumenty, w tym dokumentację medyczną (w razie potrzeby występujemy w imieniu Klienta do podmiotów leczniczych o jej udostępnienie)
 • ustalamy zakres niezbędnych w sprawie opinii biegłych oraz ich specjalności
 • prowadzimy negocjacje ze sprawcą błędu lub jego ubezpieczycielem, zmierzające do polubownego zakończenia sporu
 • sporządzamy i wnosimy pisma do sądu lub Wojewódzkich Komisji ds. Zdarzeń Medycznych
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem lub Wojewódzką Komisją na wszystkich etapach tego postępowania.

Dlaczego my?

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne są najczęściej skomplikowane i wymagają dobrego przygotowania merytorycznego i organizacyjnego. Obowiązujący w Polsce model postępowania, gdzie inicjatywa dowodowa ciąży na powodzie, wymaga od osoby dochodzącej roszczeń aktywności dowodowej, sprawnego poruszania się w ramach procedury cywilnej oraz gruntownej znajomości przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego. Z uwagi na znaczną wartość przedmiotu sporu oraz znaczenie wyników postępowania dla dalszych losów osób poszkodowanych warto przy prowadzeniu sporów z zakresu błędów medycznych skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokat błąd medyczny lub radcy prawnego.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.