Umowa o roboty budowlane

Home > Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane – jak ją przygotować?

Umowa o roboty budowlane to przeważnie skomplikowany, kilkudziesięcio-stronnicowy dokument. Elementy przedmiotowo istotne umowy o roboty budowlane zawarte zostały w art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisem, do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu, zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jest natomiast zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. Ponadto na inwestorze ciąży zobowiązanie do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych, a  w szczególności do przekazania wykonawcy terenu budowy, dostarczenia projektu budowlanego, oraz do odebrania obiektu.

Dobrze skonstruowana umowa o roboty budowlane / umowa na prace budowlane powinna jednak zawierać bardziej szczegółowe zobowiązania stron, między innymi w następującym zakresie:

 • okres wykonania i harmonogram prowadzenia prac budowlanych,
 • sposób kalkulacji wynagrodzenia (ryczałtowe / kosztorysowe) oraz warunki płatności,
 • dokumentacja projektowa, powykonawcza,
 • szczegółowe obowiązki wykonawcy i zamawiającego,
 • przedstawiciele zamawiającego,
 • szczegóły związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem,
 • modyfikacja zakresu robót budowlanych
 • odbiory: częściowe, końcowy, procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • procedura zgłaszania niezbędnych zmian projektowych, konieczności wykonania robót nie objętych projektem, usuwanie usterek,
 • gwarancje należytego wykonania umowy,
 • ubezpieczenie,
 • prawo do wstrzymania robót budowlanych,
 • postanowienia o podwykonawstwie,
 • prawo do wypowiedzenia oraz odstąpienia od umowy o roboty budowlane.

Należy mieć na uwadze, że powyższe kwestie stanowią jedynie przykłady, które strony powinny uregulować, natomiast z uwagi na cel inwestycji, zakres prac czy rodzaj robót budowlanych, treść każdej umowy o roboty budowlane powinna zostać zindywidualizowana.

Umowy na roboty budowlane – nasza oferta

Kancelaria Prawna Capital Legal oferuje kompleksowe wsparcie zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających w umowach o roboty budowlane.

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane – pomagamy uczestnikom procesu budowlanego – inwestorom, generalnym wykonawcom, inspektorom nadzoru inwestorskiego, kierownikom robót, podwykonawcom, itd. zawierać umowy o roboty budowlane. Naszym podstawowym celem jest maksymalne zabezpieczenie interesu prawnego naszych Klientów podczas realizacji i rozliczenia umowy o roboty budowlane. W ramach przygotowywania i opiniowania umów o roboty budowlane, poddajemy weryfikacji wszelkie kwestie związane z przedmiotem umowy, między innymi: zobowiązania wykonawcy i inwestora, zakres i przedmiot umowy, należne wynagrodzenie i warunki płatności, harmonogram prac, prawa autorskie, odbiory (częściowe, końcowe), kary umowne, prawo inwestora do wypowiedzenia umowy, udzielaną gwarancję, itd.
 • przygotowywanie i opiniowanie innych umów związanych z rynkiem budowlanym – wspieramy również Klientów przy zawieraniu innych umów dotyczących szeroko pojętego rynku budowlanego, takich jak umowa o wykonanie prac projektowych, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowa konsorcjum, umowa na remont, umowy o pełnienie roli inwestora zastępczego, umowa o podwykonawstwo, umowa na prace aranżacyjno – budowlane, umowa o wykonanie dokumentacji, umowa inwestycyjna, umowa deweloperska, umowa na roboty wyburzeniowe, umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, umowy o wykonawstwo częściowe, umowa na wykonanie fit-out, tj. kompleksowe przygotowanie powierzchni i indywidualnej aranżacji przestrzeni lokalu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych.
 • umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych – kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz uczestników przetargów na roboty budowlane. Wspieramy wykonawców na etapie ofertowania. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą. Po zawarciu umowy z zamawiającym realizujemy usługi wsparcia prawnego na etapie wykonawczym.
 • usługi prawne dla podwykonawców w umowach o roboty budowlane – oferujemy kompleksowe wsparcie prawne podwykonawców w relacjach z inwestorem, generalnym wykonawcą oraz z innym podwykonawcami.
 • umowa na roboty budowlane – wsparcie w negocjacjach i zawieraniu – naszym celem jest pomaganie uczestnikom procesu budowlanego w osiągnięciu optymalnych rozwiązań prawnych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich interesu. Dzięki znajomości mechanizmów prawnych i doświadczeniu w obsłudze szeroko pojętej branży budowlanej, jesteśmy w stanie wesprzeć Klientów w osiągnięciu praktycznych i bezpiecznych rozwiązań.
 • sporządzanie dokumentacji związanej z procesem budowlanym – do przykładowych dokumentów, które formułujemy na rzecz naszych Klientów należą między innymi: protokół przekazania terenu budowy, zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych, protokół konieczności, protokół odbioru robót budowlanych, gwarancja, okresowy raport wykonawcy robót budowlanych, okresowy raport nadzoru inwestorskiego, itd.
 • windykacja należności z umowy na roboty budowlane – reprezentujemy Klientów na etapie przedprocesowym, sądowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego (komornicznego) w sprawach związanych z robotami budowlanymi. Do najczęstszych procesów związanych z windykacją należności z umów o roboty budowlane należą spory o zapłatę kar umownych za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy o roboty budowlane.

Jak zacząć współpracę z Kancelarią?

Skontaktuj się z nami e – mailowo lub telefonicznie. Możesz użyć także formularza kontaktowego na dole strony.

Opisz krótko, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz. Poinformuj na jaka jest Twoje rola w procesie budowlanym (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca).

Prawnik naszej kancelarii przedstawi Ci ofertę w ciągu 24 godzin, zazwyczaj tego samego dnia roboczego.

Warunki współpracy potwierdzimy w krótkiej umowie zawartej w formie elektronicznej lub poprzez wymianę wiadomości e – mail.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Umowa o roboty budowlane – niezbędna treść

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane – forma: umowa powinna być stwierdzona pismem, jednak umowa może również zostać zawarta przy zachowaniu innej, dowolnej formy, np. ustnej. W tej sytuacji w przypadku konfliktu pomiędzy inwestorem a wykonawcą, mogą ujawnić się problemy praktyczne związane z umową i precyzyjnym zakresem zobowiązań stron.

Stronami umowy o roboty budowlane są inwestor (zamawiający) oraz wykonawca. Inwestorem w rozumieniu przepisu może być dowolny podmiot – przeważnie jest to osoba fizyczna (inwestor indywidualny), osoba prawna (na przykład podmiot działający w formie spółki prawa handlowego) jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa). Wykonawcą umowy o roboty budowlane jest podmiot, który zobowiązuje się do wykonania robót – przeważnie jest to generalny wykonawca.

Umowa o roboty budowlane powinna określać przedmiot oraz cel umowy, w praktyce kwestie te są opisywane w oparciu o dokumentację techniczną – pozwolenie na budowę, projekt, plan, specyfikację techniczną, harmonogram, szczegółowy sposób wykonania prac budowlanych wraz z kosztorysem.

Niezbędnym elementem każdej umowy o roboty budowlane jest szczegółowe określenie praw i obowiązków stron umowy. Co do zasady, zamawiający zobowiązuje się do przekazania obiektu wykonawcy, odebrania obiektu oraz zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do przejęcia i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót budowlanych, prowadzenia prac zgodnie z umową o roboty budowlane oraz dokumentacją oraz przekazania inwestorowi inwestycji po wykonaniu robót budowlanych.

Umowa o roboty budowlane powinna także precyzyjnie określać formę wynagrodzenia, przeważnie będzie to ryczałt lub wynagrodzenie kosztorysowe. Istotne także, aby postanowienia umowy o roboty budowlane odnosiły się do harmonogramu prac, tj. poszczególnych terminów dotyczących realizacji inwestycji. Oczywiście w umowie o roboty budowlane na wykonawcę może zostać nałożona sankcja w postaci kar umownych za przekroczenie poszczególnych terminów opisanych w harmonogramie. Inwestor przeważnie udziela także gwarancji na zapłatę za roboty budowlane, która chroni interes wykonawcy poprzez zabezpieczenie płatności na jego rzecz.  Umowa o roboty budowlane określa zakres odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy, przyczyny, dla których umowa o roboty budowlane może zostać wypowiedziana lub kiedy inwestor może od umowy odstąpić.

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Umowa o roboty budowlane jest często mylona z umową o dzieło. Prawidłowa kwalifikacja prawna zawartej umowy jest jednak niezwykle istotna i niesie ze sobą praktyczne konsekwencje dla obu stron umowy, przykładowo w zakresie długości terminu przedawnienia roszczeń czy odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w przypadku umowy o roboty budowlane.

Generalnie rzecz ujmując, o tym czy strony zawarły umowę o roboty budowlane czy umowę o dzieło, świadczy rezultat umowy. Powyższe interpretacja została potwierdzona w szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego. Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r. (sygn. akt II CKN 653/97) sąd stwierdził, że zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2007 r. (sygn. akt I CSK 51/07), Sąd orzekł, że umowa o roboty budowlane, w odróżnieniu od umowy o dzieło, dotyczy przedsięwzięcia większych rozmiarów, o zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych, jak i użytkowych, któremu w zasadzie towarzyszy projektowanie i zinstytucjonalizowany nadzór. Jeżeli strona twierdzi, że zawarta umowa to umowa o roboty budowlane (art. 647 k.c.), powinna wykazać, że umowa zawiera cechy pozwalające na takie jej zakwalifikowanie (art. 6 k.c.). W razie niewykazania powyższego, prawidłowe jest uznanie, że strony łączy umowa o dzieło.

Umowa o roboty budowalne jest zatem podtypem umowy o dzieło, a kryterium, na podstawie którego można rozróżnić obie umowy jest nie nazewnictwo zastosowane w treści umowy, lecz przeważnie stopień złożoności danej inwestycji oraz okoliczności czy strony posługują się dokumentacją projektową, dziennikiem budowy, czy doszło do przekazania wykonawcy terenu budowy, czy strony ustaliły nadzór inwestorski.

Windykacja z umów o roboty budowlane

Pamiętaj także, że w sytuacji sporu związanego z regulowaniem należności pomiędzy podmiotami prowadzącymi prace budowlane, możesz zlecić czynności mające na celu windykcję roszczeń z umów o roboty budowlane. Zagadnienie to dotyczy szeregu podmiotów obecnych w toku procesu budowlanego, takich jak podwykonawcy, wykonawcy, czy generalni wykonawcy. Spory sądowe związane z roszczeniami z umów o roboty budowlane są co do zasady złożone i skomplikowane, zarówno technicznie jak i prawnie, dlatego naszym zdaniem warto skorzystać z profesjonalnych usług w tym zakresie. Kancelaria Prawna Capital Legal (adwokat – umowa roboty budowlane) oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie windykacji z umów o roboty budowlane. Zapraszamy do kontaktu.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.