Sprawy cywilne

Home > Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Prawnik prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa, w ramach której świadczymy usługi prawne na rzecz naszych Klientów. Doradzamy Klientom we wszelkich spornych sytuacjach w zakresie prawa cywilnego. Preferujemy rozwiązania ugodowe, natomiast w sytuacji, gdy niemożliwe jest uniknięcie sporu sądowego, reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a naszym podstawowym celem jest nie tylko wygrana sporu przez Klienta, ale osiągnięcie sukcesu w możliwie szybkim czasie. Często udaje nam się również doprowadzić do zakończenia konfliktu jeszcze na etapie przedprocesowym, przed wniesieniem powództwa, gdy opracowana wspólnie z Klientem strategia i podjęte działania zniechęcają przeciwnika do rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej.

Kancelaria prawo cywilne Warszawa – jak możemy Ci pomóc?

Z sukcesem prowadziliśmy i prowadzimy wiele spraw sądowych dotyczących prawa cywilnego dotyczących między innymi opisanych poniżej zagadnień. Pamiętaj jednak, że wskazane rodzaje spraw sądowych są jedynie przykładowymi sprawami prowadzonymi przez kancelarię. Jeżeli Twój problem prawny nie znajduje się poniżej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach sądowych cywilnych i gospodarczych.

Prawnik prawo cywilne – przykładowe typy spraw cywilnych, które prowadzimy:

 • skarga pauliańska – dłużnicy często myślą, że są w stanie „przechytrzyć” komorników poprzez wyzbycie się swojego majątku na rzecz osób trzecich. Jeśli jesteś w sytuacji, gdy dłużnik jest Ci winien pieniądze i jednocześnie wiesz, że dłużnik „ucieka” z majątkiem (np. zawarł umowę sprzedaży bądź darowizny nieruchomości), prawo przewiduje możliwość posłużenia się skargą pauliańską. Skarga pauliańska znajduje bardzo szerokie zastosowanie i stanowi doskonałe narzędzie do walki z nieuczciwymi dłużnikami. Jeżeli uważasz, że w Twojej sprawie możesz posłużyć się skargą pauliańską, skontaktuj się z nami, a my podejmiemy kroki prawne mające na celu odzyskanie Twojej wierzytelności.
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych – pomagamy także naszym Klientom w sprawach dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych. Jeżeli uważasz, że naruszono Twoje dobre imię, tajemnicę korespondencji, prawo do prywatności, swobodę sumienia, wizerunek, twórczość, czy inne dobra osobiste, możesz żądać zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz żądania zaniechania działania przez osobę naruszają dobra osobiste. Możemy Ci w tym pomóc.
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności odszkodowania za wypadki komunikacyjne każdego dnia w Polsce dochodzi do setek wypadków oraz kolizji drogowych. Osoby poszkodowane mogą dochodzić należnego im odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jednym z obszarów naszej praktyki prawnej są procesy o odszkodowania. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej odszkodowania, zapraszamy do kontaktu z nami.
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego / własności intelektualnej – reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, doradzamy w sprawach dotyczących ochrony wizerunku, ochrony praw autorskich i zabezpieczenia interesów twórców. Reprezentujemy także w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu posiadanych praw autorskich, m.in. wynagrodzenia, a także odszkodowań za ich naruszenie, czy spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 • roszczenia z umów – prowadzimy spory sądowe które powstały na tle realizacji umów, np. umowy o roboty budowlane, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy dostawy, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spedycji lub przewozu, umowy spółki cywilnej, umowy dożywocia oraz wszelkiego rodzaju innych umów (tak zwanych umów nienazwanych). Poddajemy analizie prawnej sposób wykonania umów oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, ustalamy również potencjalną nieważność lub bezskuteczność zawartych umów.
 • sprawy sądowe o zapłatę – sprawy o zapłatę to jedne z najczęstszych spraw sądowych prowadzonych przez naszą kancelarię przed sądami cywilnymi. Sprawy sądowe o zapłatę dotyczą najczęściej wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, umowy najmu, czy umowy o roboty budowlane. W sytuacji, gdy posiadasz wierzytelność, a upomnienia kierowane do dłużnika nie przynoszą rezultatu, skontaktuj się z nami. Złożymy w Twoim imieniu powództwo i będziemy reprezentować Cię przed sądem w toku postępowania cywilnego.
 • e-sąd (EPU) – w ostatnim czasie zgłasza się do nas coraz więcej Klientów, którzy otrzymali z sądu elektronicznego (tak zwanego „e-sądu”) dokument zatytułowany „nakaz zapłaty”. Tego typu sprawy najczęściej dotyczą dawnych nieuregulowanych długów, o których Klienci zapomnieli. Otrzymanie „nakazu zapłaty” często bywa zatem nieprzyjemną niespodzianką, należy jednak zawsze pamiętać, że jako pozwany masz prawo do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Roszczenia kierowane do e-sądu mogą być przedawnione lub dotyczyć uregulowanych już należności, istnieje wówczas możliwość pomyślnego zakończenia sprawy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie odwołasz się od nakazu zapłaty w terminie 14 dni, nakaz zapłaty uprawomocni się, nawet jeśli jest przedawniony lub dochodzone roszczenie w ogóle nie istnieje. Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty z e-sądu i nie wiesz w jaki sposób złożyć sprzeciw, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w tym.
 • rozwiązanie spółki cywilnej – jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i chciałbyś ją rozwiązać, a nie możesz dojść do porozumienia ze swoim partnerem biznesowym, pamiętaj, że w tej sytuacji możesz złożyć do sądu pozew o rozwiązanie spółki cywilnej. Spółka może zostać rozwiązana z ważnych powodów, przykładowo dotyczących braku zainteresowania drugiego wspólnika sprawami spółki, prowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej, czy ogólnego konfliktu wspólników. Pamiętaj jednak, że pozew jest sformalizowanym dokumentem. Jeśli nie jesteś pewien jak go sformułować, napisz do nas, a dokonamy analizy Twojej sprawy, a jeśli będzie to zasadne, skierujemy w Twoim imieniu do sądu powództwo o rozwiązanie spółki cywilnej.
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – czasem zdarza się, że człowiek nieświadomie zawiera umowę, która okazuje się być sprzeczna z jego interesami. W konsekwencji powoduje to problemy prawne, finansowe czy osobiste. Przyczyną zawarcia tego typu nieprawidłowej umowy może być zarówno umyśle wprowadzenie w błąd przez kontrahenta, bądź wykorzystanie niewiedzy jednej osoby przez drugą. Czasem dochodzi wręcz do zawarcia umowy w wyniku groźby, kiedy zastraszona osoba obawiając się o bezpieczeństwo swoje lub swoich bliskich, podejmuje daną czynność prawną. W tego typu sytuacjach Kodeks Cywilny przewiduje mechanizm prawny pozwalający na „cofnięcie” swojej niekorzystnej decyzji, czyli tak zwane uchylenie się od skutków oświadczenia woli. Jeżeli zawarłeś niekorzystną umowę i chciałbyś się z niej „wycofać”, napisz do nas, a my ocenimy czy istnieją ku temu podstawy prawne.
 • pozew w związku z kontraktem menedżerskimkontrakt menadżerski jest umową, w ramach której osoba przyjmująca zlecenie (menedżer), zobowiązuje się do odpłatnego i stałego zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Kontrakty menedżerskie są częstym przedmiotem sporów sądowych, szczególnie w zakresie wynagrodzenia (np. wyliczenia procentu od zysku przedsiębiorstwa), opcji na akcje / udziały, klauzul o zakazie konkurencji obowiązujących zarówno w czasie umowy, jak i w określonym terminie po jej wygaśnięciu, czy odpraw dla menedżera (tzw. „złoty parasol”). W swojej praktyce bardzo często pomagamy menedżerom w dochodzeniu ich praw na drodze sądowej. Jeśli wiąże lub wiązał Cię kontrakt menedżerski, a Twój pracodawca nie wywiązuje się z jego postanowień, napisz do nas, a my z pewnością będziemy mogli Ci pomóc.

Kancelaria prawo cywilne Warszawa – przykładowe sprawy cywilne z zakresu prawa nieruchomości, które prowadzimy

 • zasiedzenie nieruchomości – zasiedzenie jest bardzo często jedynym możliwym sposobem na nabycie prawa własności do nieruchomości. Złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oraz procedura sądowa są sformalizowane, wobec czego samodzielne prowadzenie sprawy o zasiedzenie może być trudne. Jako prawnicy od nieruchomości, możemy przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy postępowania, począwszy od zgromadzenia dowodów dotyczących zasiedzenia, poprzez reprezentowanie Twoich interesów przed sądem.
 • zniesienie współwłasności – przepisy prawa definiują trzy możliwości zniesienia współwłasności: podział w naturze, przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli (lub niektórym z nich) wraz ze zobowiązanie do spłaty pozostałych lub sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów postępowania cywilnego. Każda z procedur posiada wady i zalety, nie zawsze również możliwy jest dowolny wybór sposobu zniesienia współwłasności. Jeżeli jesteś współwłaścicielem i chciałbyś znieść współwłasność nieruchomości, tak aby w pełni móc korzystać ze swojej nieruchomości, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać najbardziej właściwy sposób a następnie doprowadzimy do zniesienia współwłasności.
 • postępowania wieczystoksięgowe – to sprawy związane z księgami wieczystymi prowadzonymi dla nieruchomości. Do najczęstszych tego typu spraw, które są przez nas prowadzone należą: dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, zmiana wpisów lub wykreślenie informacji z ksiąg wieczystych, wpisanie lub wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, takich jak hipoteka, czy służebności. Pomagamy także w składaniu wniosków o utworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych, ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej księgi wieczystej. Prowadzimy również sprawy dotyczące uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
 • pozwy o zaniechanie immisji – przez „immisje” należy rozumieć oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości, na przykład poprzez dźwięki, zapachy, światło, cienie, pyły, ale również związane z obawą zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo negatywnych odczuć estetycznych. W sytuacji zatem, gdy Twój sąsiad jest uciążliwy i nadużywa swoich praw, poza postępowaniem na drodze karnej, możliwe jest również wszczęcie postępowania cywilnego o zaniechanie immisji. Z naszego doświadczenia wynika, że większość sąsiadów po otrzymaniu wezwania do zaprzestania naruszeń skierowanego przez kancelarię prawną, zaprzestaje naruszeń, obawiając się zasądzenia odszkodowania przez sąd. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie dotyczącej immisji, skontaktuj się z nami.
 • sprawy związane z umowami najmu lokali – jeżeli jesteś wynajmującym, możemy pomóc Ci odzyskać niezapłacony czynsz najmu oraz inne należne opłaty. Często reprezentujemy również najemców w przypadku, gdy wynajmujący odmawia zwrotu kaucji. Prowadzimy również sprawy cywilne dotyczące prawidłowości wypowiedzenia umów najmu, szczególnie w sytuacji zawarcia umów najmu na czas oznaczony.
 • pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej – w sytuacji, gdy jako nabywca zawrzesz umowę przedwstępną nabycia lokalu, a sprzedający uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, możesz wówczas skierować sprawę na drogę sądową. Podstawą pozwu będzie wówczas art. 64 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Jeżeli jesteś w tego typu sytuacji, możemy reprezentować Cię na drodze sądowej przeciwko sprzedającemu, a w konsekwencji doprowadzić do przeniesienia własności lokalu.
 • sprawy o ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności służebności drogi koniecznej – uwarunkowania społeczne i gospodarcze mogą doprowadzić do sytuacji, gdy po tym jak zostanie ustanowiona służebność, powstanie potrzeba zmiany treści lub sposobu jej wykonywania. Konieczność zmian może dotyczyć w szczególności służebności czynnych, które polegają na uprawnieniu do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Obowiązujące przepisy prawa cywilnego pozwalają na dokonanie zmian treści służebności. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możemy przeprowadzić analizę stanu faktycznego i prawnego Twojej nieruchomości i ocenić czy istnieje możliwość ustanowienia lub zmiany treści służebności.
 • sprawy o eksmisję – z naszej praktyki wynika, że często dochodzi do sytuacji, gdy sprzedający nie chce wyprowadzić się i wydać mieszkania kupującemu zgodnie z zawartym aktem notarialnym – umową sprzedaży. Niezbędne jest wówczas złożenie do sądu pozwu o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu. Tego typu spory sądowe mogą być czasochłonne, charakteryzują się również znacznym stopniem formalności. Reprezentując Klientów w sprawach o eksmisje, mamy świadomość powyższych okoliczności, dlatego naszym celem jest nie tylko doprowadzenie do eksmisji, lecz również osiągnięcie tego dla Klienta w jak najkrótszym czasie.
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali – sprawy dotyczące wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokalu przeważnie dotyczą sytuacji, gdy najemca utraci tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, a pomimo tego nadal zajmuje lokal. Masz wówczas prawo do żądania należności za najem danego lokalu, jak również masz prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji i uważasz, że zasadne jest wystąpienie z pozwem przeciwko najemcy, skontaktuj się z nami, a my podejmiemy wszelkie kroki prawne mające na celu szybkie odzyskanie Twoich należności.

Radca prawny sprawy cywilne – sposoby rozliczeń

Poniżej przedstawiamy podsumowanie sposobów rozliczeń usług prawnych, które świadczymy. Z uwagi na to, że do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, poniższe sposoby stanowią jedynie punkt wyjścia, a szczegóły są każdorazowo precyzowane w umowie z Klientem.

Rozliczenie ryczałtowe – przy przyjęciu tej formy płatności, wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, obejmuje prowadzenie całej sprawy oraz stawiennictwo na wszystkich terminach rozpraw. Płatność może zostać rozbita na kilka części, przykładowo: 30% kwoty płatne przy wniesieniu pozwu, a pozostałe 70% kwoty płatne po kolejnych terminach rozpraw.

Rozliczenie godzinowe – rozliczenie to jest często stosowane przy bardziej skomplikowanych sprawach cywilnych, gdzie trudno jest oszacować ile rozpraw zostanie wyznaczonych przez sąd. Przy zastosowaniu tego typu rozliczenia, wynagrodzenie oparte jest o przemnożenie stawki godzinowej i liczby godzin.

Procent od wygranej – w niektórych sprawach pobieramy procent od wygranej w wysokości 5% – 10% od kwoty zasądzonej przez sąd i wyegzekwowanej od dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego. Wynagrodzenie to stosujemy przede wszystkim w sprawach, w których walczymy o uzyskanie znacznych sum pieniężnych na rzecz Klientów.

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości współpracy oraz związanych z tym rozliczeń pomiędzy Klientem a kancelarią przekażemy w trakcie bezpośredniego spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez zakładkę „Kontakt”.

Adwokat prawo cywilne – jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem wyceny prowadzenia sporu sądowego, skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie. Wskaż, na czym polega Twój problem, a my bezzwłocznie przedstawimy Ci wycenę.

Po pierwsze, ustalimy stan faktyczny i stan prawny spornej sprawy. W tym celu wysłuchamy najpierw Twojego problemu prawnego, dokonamy analizy przedstawionych przez Ciebie dokumentów pod kątem działań przedprocesowych i procesowych. Następnie, wraz z Tobą ustalimy strategię procesową oraz przekażemy Ci informacje o możliwym do osiągnięcia celu procesowym oraz zweryfikujemy mocne i słabe strony Twojej sytuacji prawnej. Kolejnym krokiem będzie realizacja celu przed sądem.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.