Prawo Gospodarcze

Home > Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze w Kancelarii Prawnej Capital Legal – jakie usługi oferujemy?

Jedną z najważniejszych specjalizacji Kancelarii Prawnej Capital Legal jest świadczenie usług prawnych w obszarze prawa gospodarczego oraz stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która dotyczy przedsiębiorców – reguluje ich status prawny oraz stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością biznesową.

Oczywiście prawo gospodarcze rozumiemy szeroko i uwzględniamy w tej definicji również pokrewne i bezpośrednio związane z prawem gospodarczym dziedziny prawa istotne dla przedsiębiorców, takie jak prawo własności intelektualnej, e-commerce, prawo pracy, czy audyty prawne nieruchomości. Kancelaria prawa gospodarczego powinna bowiem w sposób kompleksowy analizować i adresować potrzeby prawne swoich Klientów.

Nasza kancelaria prawna to nie tylko wiedza prawnicza i dogłębna znajomość biznesu naszych Klientów, ale także doświadczenie. To pozwala nam na realizację nawet najtrudniejszych zadań w obszarze prawa gospodarczego, z którymi zwracają się do nas Klienci. Wspierając naszych klientów zawsze staramy się przedstawić wszystkie rozwiązania prawne, jednocześnie rekomendując najkorzystniejsze z nich.

Kancelaria prawa gospodarczego – do kogo kierujemy swoje usługi?

Usługi prawne w obszarze prawa gospodarczegoprawa handlowego kierujemy do:

 • nowych podmiotów wchodzących na rynek, start up’ów,
 • przedsiębiorstw, które są obecne w biznesie już od dłuższego czasu,
 • przedsiębiorców polskich i zagranicznych,
 • spółek działających na rynku lokalnym oraz rozwijających swój biznes poza granicami Polski.

Możemy pochwalić się tym, że pomogliśmy szeregowi polskich start-up’ów z branży IT rozwinąć się i zawrzeć korzystne dla nich umowy, z czego jesteśmy szczególnie dumni. W obszarze prawa gospodarczego wspieramy także przedsiębiorców z innych branż, takich jak sektor zdrowia, branża kreatywna, budownictwo i handel.

Kancelaria prawo gospodarcze – jak możemy pomóc?

W ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, doradzamy przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej, już od momentu powstania pomysłu na biznes.

Jakie stosujemy zasady rozliczenia?

 • rozliczenie godzinowe – wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od liczby pełnych przepracowanych godzin oraz wysokości stawki godzinowej. Zalety? Możliwość uzyskania pomocy prawnej bez konieczności wiązania się umową i kosztami.
 • rozliczenie ryczałtowe – obejmuje liczbę godzin obsługi prawnej określoną stawką ryczałtową. Wynagrodzenie jest stałe i ustalone przez strony bez względu na liczbę i rodzaj zleceń wykonywanych przez Kancelarię w miesiącu. Wynagrodzenie ryczałtowe za określoną usługę jest rozliczane z dołu, po wykonaniu danej usługi, na podstawie wystawionej faktury. Zalety? Z góry określony budżet na usługi prawne. Nieprzerwany dostęp do obsługi prawnej.
 • rozliczenie ryczałtowo-godzinowe – stosowane jest przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, którzy deklarują określony limit godzin w ramach stałego abonamentu, który będzie potrzebny aby zaspokoić ich potrzeby prawne. Zalety? Określony miesięczny koszt obsługi prawnej, przy jednoczesnej możliwości zmiany abonamentu w przypadku większego zapotrzebowania na usługi prawne.

Prawo gospodarcze – Warszawa. W ramach świadczonych usług prawnych, przede wszystkim możemy pomóc w następujących obszarach:

 • formułowania treści umowy spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej), odpowiadającej zamierzeniom biznesowym przedsiębiorcy, rejestracji spółki, rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształceń podmiotowych spółek,
 • tworzenia wzorów umów dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, opiniowania i negocjowania projektów umów handlowych zaproponowanych Klientom przez kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnych sposobów zabezpieczania płatności,
 • wspierania Klientów w bezpośrednich negocjacjach biznesowych z kontrahentami, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć ich interes prawny, a w sytuacji, gdy jest to konieczne – poprzez opiniowanie na bieżąco proponowanych zmiany do treści umów,
 • bieżącego konsultowania i formułowania analiz prawnych związanych z prawem gospodarczym, prawem handlowym, prawem pracy, prawem cywilnym, czynami nieuczciwej konkurencji ,
 • sporządzania i opiniowania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (regulaminy, uchwały zarządu, uchwały walnego zgromadzenia, protokoły, dokumentacja w zakresie prawa pracy, AML) – w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym prawem europejskim,
 • przygotowywania i negocjowania umów inwestycyjnych, porozumień wspólników, wydawania rekomendacji w zakresie zaangażowania w inwestycję,
 • sporządzania umów dotyczących prawa gospodarczego takich jak: umowa agencyjna, umowa dystrybucyjne, umowa franczyzowa, umowa serwisowa, ramowa umowa dostawy, umowa konsorcjum, porozumienia o współpracy, list intencyjny, umowa sprzedaży udziałów, umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umowa pożyczki, ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie własności intelektualnej takich jak: umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, umowa licencyjna w prawie własności przemysłowej, umowa wdrożeniowa, umowa franchisingu, umowa know-how, umowa wydawnicza,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie działalności i obrotu przedsiębiorstwem takich jak: kontrakt menadżerski (umowa o zarządzanie), umowa consultingu, umowa o przeprowadzenie due diligence, umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie promocji i reklamy takich jak: umowa sponsoringu, umowa o pozycjonowanie strony internetowej,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie inwestycji budowlanych takich jak: umowa o prace projektowe, umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej, umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie pośrednictwa handlowego takich jak: umowa outsourcingu, umowa agencji bankowej, umowa agencji ubezpieczeniowej, umowa agencji turystycznej, umowa agencji morskiej, umowa maklerstwa morskiego, umowa maklerska w zakresie instrumentów finansowych,
 • sporządzania umów handlowych w zakresie działalności bankowej takich jak: umowa faktoringu, umowa forfaitingu, umowa kredytu bankowego, umowa gwarancji bankowej, umowa opcji, umowa o udostępnienie skrytki sejfowej
 • sporządzenie umów handlowych w dziedzinie transportu i turystyki takich jak: umowa o przewóz lotniczy, umowa czarteru, umowa przewozu pasażerów droga morską, umowa o usługi pilotowe, umowa o świadczenie usług turystycznych, umowa timeshare,
 • wsparcia dotyczącego prawa karnego gospodarczego zarówno wobec klientów indywidualnych, zarządów spółek oraz rad nadzorczych spółek,
 • reprezentowania w sporach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje) jak i sądowym. Do przykładowych typów spraw sądowych prowadzonych przez kancelarię w zakresie prawa gospodarczego należą: spory o zapłatę, w tym świadczenia z tytułu kar umownych, spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów handlowych, spory za nieuczciwe prowadzenie negocjacji, spory z tytułu naruszenia zakazu konkurencji , spory z tytułu naruszenia klauzul poufności,
 • reprezentowania przedsiębiorców w sporach korporacyjnych, przykładowo w zakresie: postępowań sądowych dotyczących pociągnięcia członków zarządu spółki do odpowiedzialności , postępowań zmierzających do realizacji uprawnień korporacyjnych wspólnika, postępowań o uchylenie uchwały wspólników oraz o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika, postępowań sądowych o rozwiązanie spółki.

Prawo handlowe – jakie korzyści dla przedsiębiorców zapewnia współpraca z naszą kancelarią?

Wiele raportów i rankingów wskazuje na to, że Polska nie jest przyjaznym miejscem dla prowadzenia biznesu, a sukces firmy wymaga podporządkowaniu się szeregowi często zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. W zasadzie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia RODO, AML, BDO czy zgłoszenia do CRBR pod rygorem nałożenia kar finansowych, a prawo do kontroli przedsiębiorcy ma ponad 40 instytucji.

Naszym zdaniem profesjonalnie zorganizowana obsługa prawna przedsiębiorców w obszarze prawa gospodarczego jest niezbędna, aby osiągnąć sukces. Prawo gospodarcze to nie tylko zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego zakładania, a także łączenia i przekształcania spółek, lecz także często regulacje dotyczące bieżącego prowadzenia biznesu.

Obsługa prawa gospodarczego w przedsiębiorstwie powinna zostać powierzona profesjonalistom, wówczas niesie dla spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą szereg korzyści, między innymi:

 • oszczędność czasu i zasobów ludzkich – korzystając z naszych usług przedsiębiorcy mogą skoncentrować swój czas i zasoby ludzkie na rozwijaniu biznesu i kreowaniu wartości swojej firmy. Poprzez zlecenie obsługi prawnej w zakresie prawa gospodarczego naszej kancelarii, przedsiębiorca może skupić się na celach biznesowych i gospodarczych, mając jednocześnie pewność, że wyspecjalizowany zespół prawników zajmie się wszelkimi regulacjami w zakresie prawa gospodarczego istotnymi dla jego przedsiębiorstwa,
 • ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa – profesjonalna pomoc prawna pomaga uniknąć kar administracyjnych i sporów sądowych. Minimalizując ryzyka prawne ogranicza się także w istotny sposób ryzyko finansowe.
 • minimalizacja ryzyk prawnych – wielu przedsiębiorców często (co jest dla nas w pełni zrozumiałe) nie jest świadomych wszystkich regulacji szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz wymogów prawnych związanych z prowadzonych przez nich działalności. Przykładem może być choćby niedawno uchwalony obowiązek wprowadzenia przez szereg podmiotów gospodarczych procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednocześnie ustawa przewiduje odpowiedzialność karną oraz możliwość nałożenia kary administracyjnej na podmiot zobowiązany, który nie dopełnił obowiązków przewidzianych ustawą. Powyższe regulacje stanowią jedynie jeden z wielu przykładów zobowiązań nakładanych na przedsiębiorców przez prawo gospodarcze w Polsce.
 • bieżące wsparcie działalności przedsiębiorstwa – wierzymy, że jeżeli dział sprzedaży, reklamy, marketingu, HR, kadr, czy jakiekolwiek inny napotkał na problem prawny, bezpieczniej jest zwrócić się bezpośrednio do specjalistów prawa gospodarczego niż posługiwać się nieprecyzyjnymi, a często wręcz nieprawdziwymi, informacjami znajdującymi się w powszechnie dostępnych źródłach (np. na portalach poradnikowych).
 • bezpieczeństwo prawneprawo gospodarcze to złożona materia, szereg ustaw i innych aktów normatywnych, które odnoszą się do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien teoretycznie zapoznać się co najmniej z kilkudziesięcioma aktami prawnymi, nie tylko Kodeksem Cywilnym, Kodeksem spółek handlowych, lecz szeregiem innych, przykładowo Prawem autorskim, Kodeksem pracy, Prawem przedsiębiorców, Ustawą o prawach konsumenta itd. Jeżeli natomiast przedsiębiorca działa w bardziej wąskiej, wyspecjalizowanej branży, regulacji jest znacznie więcej i są one bardziej skomplikowane, a często niejasne. Powierzenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa w obszarze prawa gospodarczego specjalistom maksymalizuje bezpieczeństwo prawne biznesu i pozwala przedsiębiorcy skupić się na rozwoju firmy.
 • poufność – działalność biznesu dotykająca sfery prawa gospodarczego zawsze wiąże się z ryzykiem nieautoryzowanego wycieku danych. Przedsiębiorcy, którzy zaufali naszej kancelarii mogą mieć pewność, że bezwzględnie chronimy wszelkie powierzone nam dane osobowe, dane dotyczące spółek, ich wartości, a także zawieranych umów handlowych czy negocjacji biznesowych.

Prawnik prawo gospodarcze – Kancelaria Prawna Capital Legal – dlaczego warto zwrócić się do nas?

Prawo gospodarcze kancelaria – dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie spraw spółki w obszarze prawa gospodarczego?

 • Cechujemy się doświadczeniem i kompetencjami. Jesteśmy zespołem radców prawnych i adwokatów, którzy od wielu lat świadczą usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów. Choć zdajemy sobie sprawę, że żaden prawnik nie posiada wiedzy absolutnej, stale doskonalimy nasze umiejętności prawne i biznesowe. Nasi klienci reprezentują różne branże biznesu, co pomaga nam na holistyczne zrozumienie sytuacji przedsiębiorców w Polsce i stałe udoskonalanie naszych kompetencji biznesowych. Jako kancelaria prawa gospodarczego chcemy, aby nasi Klienci osiągali sukces.
 • Prawo gospodarczeprawo handlowe to dziedziny prawa, w których trzeba być „na czasie”. Stale szkolimy się i pogłębiamy naszą wiedzę, przechodzimy specjalistyczne kursy, angażujemy się w konferencje naukowe i spotkania z przedstawicielami biznesu.
 • Obsługa Klientów w zakresie prawa gospodarczego wymaga indywidualnego podejścia do Klienta. Przed podjęciem działań prawnych, poznajemy specyfikę biznesów Klientów, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby.
 • Oferujemy transparentne zasady wynagradzania. Klient od początku jest informowany o wszystkich naszych działaniach oraz o kosztach jakie będą się wiązały z obsługą prawną. Klientom proponujemy umowy o obsługę prawną, w których zawarte są wszelkie istotne kwestie związane z rozliczaniem usług prawnych. Obsługa przedsiębiorców w obszarze prawa gospodarczego często wiążę się z koniecznością podjęcia działań przed sądem – wskazujemy wówczas wszelkie koszty związane z obsługą prawną procesu gospodarczego. Jednocześnie nasze pakiety obsługi prawnej są elastyczne i dostosowane do wymagań stawianych nam przez Klientów.

Kancelaria prawa gospodarczego Capital Legal – jak rozpocząć z nami współpracę?

Jeżeli jesteś zainteresowany obsługą swojej działalności w zakresie prawa gospodarczego lub masz jakiekolwiek pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami – skontaktuj się drogą mailową i wskaż interesujące Cię kwestie. Maksymalnie w ciągu 24 godzin odpowiemy na Twoją wiadomość.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest działalność regulowana?

Prawo gospodarcze w Polsce podlega pewnym ograniczeniom, które często określane są jako „działalność regulowana”. Oznacza to, że przedsiębiorca, który chciałby prowadzić działalność gospodarczą w pewnych branżach (np. usługi detektywistyczne, kantory, wyrób wyrobów winiarskich, organizowanie imprez turystycznych), zobowiązany jest do spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa. Po spełnieniu konkretnych warunków przedsiębiorca uzyskuje od organu państwowego zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Przykładowy organami administracji, które wydają ww. zgody mogą być: właściwi ministrowie, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Czym jest KRS?

Prawo gospodarcze zakłada istnienie Krajowego Rejestru Sądowego, tj. rejestru podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji. W KRSie znajduje się wiele danych dotyczących przedsiębiorców, takich jak: siedziba, zarząd, informacje o wspólnikach, PKD, informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych, itd. Przyjmuje się, że informacji ujawnione w KRS są zgodne ze stanem faktycznym. Do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywane są wszystkie spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, czy oddziału przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP.

Z jakich elementów musi się składać umowa spółki z o.o. aby została zarejestrowana w KRS?

Prawo gospodarcze to w znacznym stopniu działalność spółek prawa handlowego. Zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS wymaga, aby umowa spółki składała się co najmniej z następujących elementów: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym, liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Prawo gospodarcze zakłada sytuację istnienia tak zwanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, tj. spółki która istnieje w okresie od momentu zawarcia umowy spółki z o.o. u notariusza do momentu jej zarejestrowania w KRS. W tym okresie spółka ta posiada tzw. podmiotowość prawną, co w praktyce oznacza, że spółka może zawierać umowy i prowadzić działalność gospodarczą.

Jakie są źródła prawa gospodarczego w polskim prawie?

Prawo gospodarcze przede wszystkim reguluje Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych oraz Prawo przedsiębiorców. Istotnymi aktami prawnymi w tym zakresie są także ustawa o zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,. Należy również pamiętać, że szereg regulacji związanych z prawem gospodarczym przewiduje także prawo Unii Europejskiej. Nie można również zapomnieć, że część spółek operuje na rynkach regulowanych, wobec czego zastosowanie znajdą przykładowo takie ustawy jak: ustawa o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, ustawa o transporcie kolejowym czy Prawo energetyczne.

Jakie są podstawowe zasady prawa gospodarczego?

W doktrynie prawniczej wskazuje się, że podstawowe zasady prawa gospodarczego wynikają przede wszystkich z Konstytucji RP oraz zasad wskazanych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Do naczelnych zasad należą między innymi: zasada swobody gospodarczej, zasada ochrony własności, zasada praworządności, zasada proporcjonalności, zasada ochrony sądowej przedsiębiorców.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.