Strefa wiedzy Capital Legal

Home > Strefa wiedzy > Umowy > Likwidacja Spółki z o.o. w praktyce

Likwidacja Spółki z o.o. w praktyce

Zawieszenie działalności lub rozwiązanie spółki jest obecnie coraz częściej brane pod uwagę przez władze tych podmiotów, jako sposób poradzenia sobie w aktualnej sytuacji gospodarczej. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i wykonania formalności uregulowanych w obowiązujących przepisach. W artykule przedstawiam m.in. w jaki sposób powinna przebiegać likwidacja spółki, opisuję zasady postępowania w odniesieniu do zobowiązań i wierzytelności likwidowanej spółki oraz wyjaśniam, w jaki sposób powinien zostać podzielony majątek spółki po likwidacji. W artykule zwracam uwagę na istotne kwestie związane z rozwiązaniem i likwidacją spółki z o.o., z którymi spotykam się w swojej praktyce zawodowej. Zapraszam do lektury.

Sposoby rozwiązania spółki

Omawianie kwestii związanych z zakończeniem działalności spółki z o.o. warto rozpocząć od przedstawienia przyczyn, które powodują rozwiązanie spółki. Zakończenie bytu prawnego spółki nie zawsze jest bowiem wynikiem autonomicznej i swobodnej decyzji jej kierownictwa. Art. 270 kodeksu spółek handlowych wymienia następujące podstawy rozwiązania:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj bywa powołana na czas nieokreślony. Przepisy dopuszczają jednak powoływanie spółki na czas określony lub w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. W takim przypadku upływ terminu, na jaki spółka została zawarta lub zakończenie przedsięwzięcia gospodarczego będzie powodowało rozwiązanie spółki.

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę

Jest to często spotykany w obrocie sposób na rozwiązanie spółki. Ze względu na znaczenie tego sposobu, zostanie on opisany szerzej w dalszej części artykułu.

3) ogłoszenie upadłości spółki

Jeżeli w odniesieniu do spółki zachodzą przesłanki niewypłacalności, jej zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest przyczyną likwidacji spółki.

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Obowiązujące przepisy przewidują szereg przypadków rozwiązania spółki. W szczególności ustawa o krajowym rejestrze sądowym określa możliwość rozwiązania spółki z urzędu przez sąd rejestrowy w przypadku niedopełnienia wymaganych formalności wynikających z powołanej ustawy.

5) wyrok sądu rejestrowego o rozwiązaniu spółki

Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

Likwidacja spółki z oo na skutek uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki jest dopiero początkiem procesu zmierzającego do zakończenia bytu prawnego spółki. Aby na skutek podjętej uchwały o rozwiązaniu spółki mogło dojść do jej wykreślenia z rejestru muszą zostać zrealizowane opisane niżej etapy likwidacji.

1) Podjęcie uchwały, wybór likwidatorów, zgłoszenie likwidacji do KRSu

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki powinna być podjęta w formie aktu notarialnego. Z chwilą podjęcia uchwały o następuje otwarcie likwidacji. Od tego momentu spółka powinna działać pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

Uchwała o likwidacji powinna wskazywać likwidatorów, czyli osoby, które będą dokonywać czynności likwidacyjnych. Jeśli treści uchwały nie stanowi inaczej, likwidatorami są członkowie zarządu spółki.

Wszczęcie likwidacji spółki wiąże się z także obowiązkami sprawozdawczymi, w tym koniecznością sporządzenia bilansu otwarcia.

2) Ogłoszenie o likwidacji spółki, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Uchwała o likwidacji powinna zostać zgłoszona do KRSu wraz z wnioskiem o dokonanie związanego z tym wpisu w rejestrze. Otwarcie likwidacji spółki z oo należy także ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG). Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga, aby wierzyciele dowiedzieli się o planowanym zamknięciu spółki z oo i mogli zgłosić spółce swoje wierzytelności. W związku z powyższym ogłoszenie o likwidacji powinno zawierać wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

3) Czynności likwidacyjne

Aby doprowadzić do definitywnego zakończenia faktycznej działalności spółki, likwidatorzy powinni dokonać tzw. czynności likwidacyjnych, tj.

– zakończyć interesy bieżące spółki,

– ściągnąć wierzytelności,

– wypełnić zobowiązania oraz

– upłynnić majątek spółki.

Od momentu ogłoszenia likwidacji spółka może podejmować wyłącznie działania niezbędne do zakończenia istniejących spraw. Spółka powinna w miarę posiadanych środków wykonać zobowiązania i spłacić swoje długi. Środki te mogą pochodzić m.in. ze ściągniętych wierzytelności oraz z likwidacji majątku (sprzedaży ruchomości i nieruchomości należących do spółki). Ze względu na to, że do zakończenia likwidacji może dojść dopiero po całkowitym upłynnieniu majątku przez spółkę, często procesy likwidacyjne trwają latami.

4) Majątek spółki po likwidacji

Majątek spółki powinien być przeznaczony w pierwszej kolejności na zaspokojenie i zabezpieczenie wierzycieli. Wspólnicy mogą podzielić między siebie majątek, który pozostanie po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, podział majątku między wspólników może jednak nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Powyższa regulacja ma na celu ochronę wierzycieli, którzy nie byli znani spółce i którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w terminie. Mogą oni żądać zaspokojenia swoich należności dopóki majątek spółki nie zostanie podzielony.

5) Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, a przed definitywnym wykreśleniem spółki z rejestru likwidatorzy powinni przygotować sprawozdanie finansowe, tzw. sprawozdanie likwidacyjne. Sprawozdanie sporządza się na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji. Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, a następnie ogłoszone w siedzibie spółki.

6) Wniosek o wykreślenie spółki z KRSu

Po dokonaniu opisanych wyżej czynności likwidacyjnych oraz sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego, likwidatorzy powinni zgłosić do KRSu wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru następuje rozwiązanie spółki.

Wykreślenie z KRSu zadłużonej spółki

Wielokrotnie w swojej praktyce, której przedmiotem jest m.in. likwidacja spółki kancelaria spotyka się z pytaniem, czy jest możliwe wykreślenie z rejestru spółki, która posiada niespłacone długi i brak środków umożliwiających ich zapłatę. Na ten temat niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, wskazując, że dopuszczalne jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce (wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996 r., sygn. akt I CKN 20/96). Decydując się na likwidacje zadłużonej spółki należy jednak mieć na uwadze, że mimo utraty osobowości prawnej przez spółkę, jej wierzyciele nie pozostają bez ochrony. W szczególności możliwe jest dochodzenie przez nich roszczeń przeciwko członkom zarządu lub likwidatorom wykreślonej spółki na podstawie art. 299 k.s.h. Tym samym likwidacja spółki może niejednokrotnie przyspieszyć takie postępowania.

Uproszczona likwidacja spółki z o.o.

Jak zostało wskazane wyżej, rozwiązanie spółki może nastąpić m.in. na skutek postanowienia sądu rejestrowego (KRSu) o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Ta tzw. uproszczona likwidacja spółki z oo. jest możliwa m.in. przypadku, gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe, a także gdy mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie zostały wykonane inne obowiązki spółki wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wydanie postanowienia o rozwiązaniu spółki bez likwidacji nie jest jednak możliwe w każdym przypadku. Może to nastąpić wyłącznie pod warunkiem ustalenia przez sąd, że spółka nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności.

W tym kontekście w naszej praktyce pojawia się często zagadnienie – wykreślenie spółki z krs bez likwidacji a zobowiązania spółki, tj. czy KRS może wykreślić z rejestru spółkę, która posiada długi. W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że każdy taki przypadek powinien podlega indywidualnej analizie. Zasadniczo jednak istnienie niezaspokojonym zobowiązań ciążących na wykreślanej spółce nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu spółki w powyższym trybie.

Likwidacja zawieszonej spółki z o.o.

Dla wielu spółek etapem przejściowym pomiędzy pełną aktywnością gospodarczą a likwidacją jest zawieszenie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka nie może aktywnie prowadzić działalności, ale jednocześnie jest zwolniona z szeregu obowiązków publicznoprawnych (np. składania sprawozdania finansowego, jeśli działalność spółki była zawieszona przez cały rok obrotowy). Z tego powodu wiele spółek decyduje się na trwanie nawet w wieloletnim zawieszeniu. W okresie, kiedy działalność spółki jest zawieszona wspólnicy mogą jednak podjąć decyzję o definitywnym zakończeniu istnienia spółki. Zawieszenie działalności zasadniczo nie stoi na przeszkodzie podjęciu uchwały o likwidacji.

Likwidacja spółki z o.o. koszty

Koszty likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są uzależnione od konkretnego przypadku – rozmiaru działalności, wielkości majątku oraz ilości prowadzonych przez spółkę spraw. Na koszty te składają się w pierwszej kolejności taksy notarialne, kwoty stałych opłat sądowych z tytułu wpisu i ogłoszenia zmian w KRSie i MSIG oraz koszty sporządzanych sprawozdań finansowych. Poza powyższymi kosztami likwidacja spółki wymaga ponadto ponoszenia szeregu wydatków związanych ze spieniężeniem majątku (m.in. koszty wycen) oraz dochodzeniem roszczeń i wykonaniem zobowiązań. W odniesieniu do większych podmiotów gospodarczych koszty te mogą być znaczące. Przed przystąpieniem do likwidacji spółka powinna zabezpieczyć potrzebne na ten cel środki.

Komentarz Capital Legal

Pomyślne przeprowadzenie procedury likwidacji wymaga zachowania szeregu warunków formalnych. Z praktyki wiemy, że często klientom zależy na jak najszybszym sfinalizowaniu całego procesu. Aby uniknąć błędów i opóźnień, rekomendujemy skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizującej się w tego typu zagadnieniach. W ramach naszej praktyki z zakresu prawa spółek zajmujemy się problematyką rozwiązywania spółek. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Autorem artykułu jest radca prawny Dominik Bala

Dominik Bala

Kategorie: Umowy | Komentarze: Nic

Inne artykuły

Przeczytaj również

Upadłość konsumencka – nowe zasady

Upadłość konsumencka prawnik – nowe, korzystne zasady Złożenie wniosku o…

Więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na…

Więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kolejny obowiązek...

Najpóźniej do 13 kwietnia 2020 roku każdy przedsiębiorca prowadzący działalność…

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *