Cudzoziemcy – Zezwolenie na pracę i pobyt

Home > Cudzoziemcy – Zezwolenie na pracę i pobyt

Cudzoziemcy – Zezwolenie na pracę i pobyt

Kancelaria prawna cudzoziemcy – zezwolenie na pobyt i pracęcudzoziemcy pozwolenie na prace, pozwolenie na pobyt cudzoziemcy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który planuje przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy, powinieneś uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę. Jest to niezbędny dokument, aby legalnie podjąć pracę w Polsce.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę, uprawniającego cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce może być długotrwałą procedurą, trwającą nawet do 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku. Istotne zatem, aby już na etapie składania wniosku, dokumentacja była kompletna, tak aby urzędnik prowadzący sprawę nie musiał wzywać do uzupełniania wniosku, a sama sprawa została załatwiona możliwie szybko.

Zezwolenie na pobyt i pracę – dokumenty do wniosku

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę jest sformalizowana, do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów:

 • potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu np.: PIT 37 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatni rok,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
 • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania),
 • informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (nie dotyczy cudzoziemców m. in. z Ukrainy, Republiki Białorusi),
 • informację o liczbie osób pozostających na utrzymaniu cudzoziemca,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu),
 • w przypadku pracy w zawodzie regulowanym – dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, który są wymagane,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • 4 fotografie.

Zezwolenie na pobyt i pracę – błędy we wnioskach

Z doświadczenia Kancelarii Prawnej Capital Legal wynika, że wiele wniosków składanych do urzędów zawiera błędy formalne, które powodują, że urząd wzywa do uzupełnienia lub poprawienia wniosku. W konsekwencji cała procedura administracyjna ulega przedłużeniu, a w najgorszym przypadku – urząd nie wydaje zgody.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez cudzoziemców należą: błędne zaznaczenie pól we wniosku, nieprzedłożenie oświadczenia pracodawcy, złożenie kopii dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem, czy złożenie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza (np. tylko załącznik nr 1 do wniosku).

Zezwolenie na pracę i pobyt – potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie masz pewności w jaki sposób uzupełnić wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę, jakie dokumenty do niego dołączyć, a zależy Ci, aby wniosek został rozpatrzony możliwie szybko – zwróć się do nas. Pomożemy Ci poprawnie uzupełnić wniosek, uzyskamy od pracodawcy w Twoim imieniu wszystkie konieczne oświadczenia, a do wniosku dołączymy wszystkie niezbędne dokumenty. Będziemy Cię również reprezentować w postępowaniu administracyjnym, jeżeli urząd uzna, że potrzebuje od Ciebie dalszych dokumentów czy informacji. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas oraz stres związany z niepewną sytuacją prawną.

 

W zakresie pomocy cudzoziemcom, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

 • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę,
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę (typ A, B, C, D i E),
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę sezonową (typ S),
 • pomoc przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.